Yardım Nafakası

Giriş

Yardım Nafakası , isminden uyandırdığı çağrışım ile Aile (Boşanma) Hukuku’na ilişkin karı – koca arasında istenebilen bir nafaka türü olarak algılansa da gerçek bu değildir. Temel çıkış noktasını, ihtiyacı olan aile bireylerinin diğerlerinden isteyeceği yardım olgusu oluşturmaktadır. Bu kapsamda sadece karı – koca arasında talep edilebilen Yoksulluk Nafakası’ndan farklıdır. Biz de İzmir Aile (Boşanma) Avukatları olarak toplumda aslında çokça bilinmeyen Yardım Nafakası’nı bu yazımızda inceleyeceğiz.

Yardım Nafakası Nedir?

Türk Medeni Kanunu’nun 364. maddesine göre: “Herkes, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu ve altsoyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür.

Kardeşlerin nafaka yükümlülükleri, refah içinde bulunmalarına bağlıdır.

Eş ile ana ve babanın bakım borçlarına ilişkin hükümler saklıdır. “

Kanun metninden anlaşılacağı üzere, kanunda yazılı kişiler, yoksulluğa düşme tehlikesi altındalarsa, “refah içinde bulunan” kişilerden Yardım Nafakası altında bir bedelin kendisine ödenmesini talep edebilecektir.

Yardım Nafakası Kimlerden İstenebilir?

Kanunda açıkça belirtildiği üzere kişinin üst soyu (Anne ve Babası) , alt soyu (çocukları ile torunları) ve kardeşleri, aralarındaki hiyerarşik bağa göre koşulları oluştuğu takdirde Yardım Nafakası ödemekle yükümlüdür.

Yardım Nafakası Hangi Sıra İle İstenecektir?

Kanuna göre burada Miras Hukuku’na egemen olan Zümre Sistemi’ndeki sıra ile Yardım Nafakası talep edilebilecektir. Bilindiği üzere Miras Hukuku’ndaki Zümre Sistemi’ne göre kişinin 1. zümresinde alt soyu, 2. zümresinde üst soyu, 3. zümresinde kardeşleri , 4. zümresinde büyük annesi ile büyük babası yer almaktadır.

Yardım Nafakası talep eden kişi, önce alt soyu ile onların çocuklarına, daha sonra üst soyuna başvurabilir. Bu sırayı takip etmeden başvuru mümkün değildir.

Yardım Nafakası Kardeşlerden Hangi Şartla İstenebilir?

Kişinin yoksulluğa düşme ihtimalinde altsoyu ya da üstsoyundan nafaka talep etmesi için herhangi bir ön şart bulunmamaktadır. Fakat kardeşlerde bu durum söz konusu değildir. Buna göre; kişinin kardeşlerinden Yardım Nafakası talep edebilmesi için kardeşlerin “ refah içinde bulunmaları” gereklidir. Kardeş refah içinde bulunmuyorsa Yardım Nafakası da talep edilemeyecektir.

Yardım Nafakası Nasıl Talep Edilebilir?

Yardım Nafakası, ancak ve ancak dava yoluyla talep edilebilir. Bu kapsamda Aile Mahkemesi’ne sunulacak bir dilekçede Yardım Nafakası talep edilen kişinin davalı olarak yer alması gereklidir. Bu konu çok hassas ve teknik ayrıntı gerektirdiği için İzmir Aile (Boşanma) Avukatları olarak profesyonel yardım almanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.

Eğitim Nafakası Nedir?

Eğitim Nafakası, Yardım Nafakasının halk dilindeki adlandırmasıdır. Temel olarak bir fark yoktur. Fakat Eğitim Nafakası adı altında Yardım Nafakasını talep edecek kişi, 18 yaşını dolduran, ergin ve eğitim gören kişi olmak zorundadır.

Kural olarak anne babanın 18 yaşını dolduran çocuklarının bakım yükümlülüğü kalkmakla birlikte TMK 328/2 ‘ye göre anne baba, 18 yaşını doldursa dahi çocuklarına eğitim hayatları boyunca eğitim nafakası adı altında ödeme yapmalıdır.

Yardım Nafakasının Artırılması, Azaltılması ya da Kaldırılması

Yardım Nafakası da en nihayetinde bir nafaka türü olduğu için, nafaka bağlandığı tarihteki koşulların değişmesi ile birlikte, nafaka yükümlüsünün bu nafakanın kaldırılmasını ya da azaltılmasını talep etmesi mümkündür.

Yine nafaka alacaklısının nafaka bağlanan tarihteki nafaka miktarının yıllar içinde değişmeden kalması ve enflasyon oranının artmasına rağmen alım gücünün düşmesi doğrultusunda nafakanın artırılması davası açması mümkündür.

Yardım Nafakası Kesinleşmeden İcraya Konulabilir Mi?

Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 367/2’ye göre: “Kişiler hukuku, aile hukuku ve taşınmaz mal ile ilgili ayni haklara ilişkin kararlar kesinleşmedikçe yerine getirilemez.” denilmektedir.

Fakat nafaka hükümleri bu maddenin istisnasını oluşturmaktadır. Buna göre nafakaya ilişkin ilamların, tıpkı iştirak ve yoksulluk nafakası örneğinde olduğu gibi kesinleşmesine gerek yoktur.

Yardım Nafakası Dava Dilekçesi Örneği 2021

İZMİR NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI : Hasan ABDAL (TCK No: ..............)

Adres

VEKİLİ : Avukat Berkay ŞAYİR

1593/1 Sok. No:63 D:32 Hasdemirler İş Merkezi Bayraklı – İZMİR

berkaysayir.av.tr

DAVALI : Mehmet ABDAL (TCK No:............)

Adres

KONU : Yardım nafakası talepli dava dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR :

Müvekkiin annesi ve babası İzmir …………… Aile Mahkemesi’nin ………….. Esas …………. Karar sayılı………… Tarihli ilamı ile boşanmışlardır ve karar kesinleşmiştir. İş bu ilam gereği müvekkilin ve kardeşlerinin velayeti annesi Hatice SÖNMEZ’e verilmiştir. Yine bu ilam ile müvekkil lehine 500TL iştirak nafakasına hükmedilmiştir.

Mahkeme kararı sonrasında müvekkil lehine verilen iştirak nafakası ergin olması sebebiyle davalının talebi ile kesilmiştir. Müvekkil Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Arkeoloji Bölümü Öğrencisidir. (Ek-1: Öğrenci Belgesi)

Müvekkilin eğitim masrafları oldukça fazla olup, bu masraflarını annesi ile birlikte karşılayamamaktadır.

Davalının Aylık 5000 TL a geliri vardır. Ayrıca davalının üzerine kayıtlı 1 adet taşınmazı da vardır. Davalı görüldüğü üzere maddi geliri fazla olmasına rağmen çocuklarının giderlerini düşünmeyip müvekkile herhangi bir yardım yapmaktadır.

TMK’nın 328. Maddesi “Ana ve babanın bakım borcu, çocuğun ergin olmasına kadar devam eder. Çocuk ergin olduğu halde eğitimi devam ediyorsa, ana ve baba durum ve koşullara göre kendilerinden beklenebilecek ölçüde olmak üzere, eğitimi sona erinceye kadar çocuğa bakmakla yükümlüdürler.” şeklindedir. İşbu maddeden de anlaşılacağı üzere anne baba müşterek çocuk ergin olsa bile, eğitimi sona erinceye kadar bakmakla yükümlüdürler.

İşbu sebeple davalı baba hakkında yardım nafakası talepli işbu davanın açılması zorunluluğu hâsıl olmuştur.

DELİLLER: Karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla;

1-) İzmir ………Aile Mahkemesi’nin ………….. Esas ……… Karar sayılı dosyası. (karar suretini ilgili mahkemeden celbi talep olunur.)

2-) Nüfus kayıtları

3-) Öğrenci Belgesi

4-) Tanık beyanları (Sayın mahkemenizce karar verildiğinde bildirilecektir.)

5-) Bilirkişi İncelemesi ve Yemin,.

6-) Ve sair her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM : Açıklamalar bölümünde arz ve izah olunan nedenlerle;

1-) Fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla müvekkil için aylık 2000 TL DAVA TARİHİNDEN İTİBAREN tedbir nafakasına, dava sonunda da yardım nafakası olarak devamına, her yıl ÜFE TÜFE oranında artırılmasına,

2-) Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini bilvekale talep ederiz. 04.10.2021

Davacı Hasan ABDAL

Vekili

Avukat Berkay ŞAYİR