Tekrar Suç İşlenmesi Halinde HAGB

DAHA ÖNCE HAGB KARARI VERİLEN KİŞİ, DENETİM SÜRESİ İÇİNDE TEKRAR SUÇ İŞLERSE NE OLUR?


Bu yazımızda son Yargıtay kararları ışığında daha önce herhangi bir suçtan dolayı Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı verilen bir kişinin denetim süresi içinde tekrar suç işlemesi halinde karşılacağı hukuki durumu İzmir Ceza Avukatları olarak inceleyeceğiz.


Hükmün açıklanması ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması


Ceza Muhakmesi Kanunu Md. 231/5 : “ Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza, iki yıl (2) veya daha az süreli hapis veya adlî para cezası ise; mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. Uzlaşmaya ilişkin hükümler saklıdır. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kurulan hükmün sanık hakkında bir hukukî sonuç doğurmamasını ifade eder” denilmektedir.


Buna göre herhangi bir kişinin yargılaması sonucunda HAGB kararı verilebilmesi için 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nda bazı şartlar belirlenmiştir. Bu şartların tamamının birlikte yerine gelmesi halinde sanık hakkında Hagb kararı verilebilecektir.


1-) Suç Tipleri :

Disiplin Suçları

Karşılıksız Çek Keşide Etmeye Dayalı Suçlar

Disiplin veya Tazyik Hapsi Gerektiren Fiiller

İmar Kirliliğine Neden Olmaya Dayalı Suçlar

Anayasa md. 174 Kapsamındaki Suçlar


Bu suç tipleri açısından Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı verilmesi mümkün değildir.


2-) Şartları

Sanık hakkında hükmolunan cezanın,

  • iki yıl veya daha az hapis cezası olması,

  • Ya da Adli Para Cezası Olması

Bu şartlar birlikte sağlandığı takdirde sanık hakkın Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı(HAGB) verilebilecektir.


3-) Sanığa İlişkin Koşullar

Daha önceden kasıtlı bir suçtan dolayı mahkumiyetinin bulunmaması

Sanığın ; mağdurun zararını gidermiş olması

Sanığın yeniden suç işlemeyeceği yönünde mahkemede kanaat oluşması

Sanığın Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasını (HAGB) kabul etmesiSanık hakkında daha önceden bir Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı mevcut ise ne olacaktır?


Sanık 5 yıl süreyle denetime tabi tutulur. 18 yaşından küçük çocuklar için denetim süresi 3 yıldır.Aynı sanık hakkında, denetim süresi içinde kasıtlı bir suç nedeniyle bir daha hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemez.

Bu halde açıklanması geri bırakılan hüküm mahkeme tarafından açıklanır . Denetim süresi içerisinde yeniden kasıtlı suç işleyen sanık hakkında açıklanması geri bırakılan hüküm aynen açıklanır. Herhangi bir şekilde ilk hüküm seçenek yaptırımlara çevrilemez.Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin 2020/30522 E. 2021/20405 K. sayılı ve ..23.06.2021 tarihli kararı ile :sanık hakkında daha önce Hınıs Ağır Ceza Mahkemesi'nin 11/09/2008 tarih ve 2008/32 esas, 208/42 karar sayılı ilamı ile hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiğinden ve sanığın dosyamıza konu kasıtlı suçu denetim süresi içerisinde işlediğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan CMK'nun 231/8. maddesi hükmü dikkate alınarak yasal şartları oluşmadığından sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulanmasına yer olmadığına" denilmektedir.Buna göre sanığın daha önce Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verilen ilk hüküm aynen açıklanacak; ikinci dosyada ise Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması dışındaki seçenek yaptırımlar (Ör: Erteleme, Para Cezasına Çevirme) hakimin takdirine bırakılacaktır. İzmir Ceza Avukatları olarak Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) konusundaki şartların oluşması halinde gereken hukuki destek profesyonelce tarafımızdan verilmektedir.