Tehiri İcra Talebi

Usul ve esasları nelerdir?


Tehiri İcra Talebi, yerel mahkemece aleyhe sonuç alan tarafın istinaf kanun yoluna başvurmadan önce yerel mahkeme kararında belirlenen icrai hükümlerin durdurulması amacıyla istinaf mahkemesinden talep edilen bir tedbirdir. Buna göre istinaf kanun yoluna başvuran taraf, mahkeme kararında belirlenen miktarı 3 aylık faiziyle beraber icra dosyasına depo ederse dosya istinaf mahkemesinden karar gelene kadar icra edilemez. Bir anlamda takip durur. Bu sayede hem alacaklının hem de borçlunun hakları korunmuş olur.

Mehil Vesikası


İstinaf kanun yoluna başvuran ve tehiri icra kararı almak isteyen taraf, önce mahkemeden derkenar alır. Almış olduğu derkenar icra müdürlüğüne gönderilir. İcra Müdürlüğünden de teminat yatırılana kadar dosyanın icrasının durdurulması amacıyla Mehil Vesikası Talep edilir.

Tehiri İcra Talebi


Mehil vesikasında kaç gün için mehil verildiği yazılır. Bu süre içinde belirlenen miktar icra dosyasına depo edilirse mahkemeye bu husus bildirilir. İstinaf mahkemeleri de teminatın usulüne uygun yatırıldığına kanaat getirirse Tehiri İcra Kararı verir.

Tehiri İcra Talep Dilekçesi Örneği


İZMİR . İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

DOSYA NO : 2020/000 E

KONU : Tehir-i İcra Kararı hk.da

Yukarıda dosya numarası yazılı mahkemeniz dosyasında talebimiz doğrultusunda Mehil Vesikası düzenlenmiştir. İlgili Mehil Vesikası uyarınca Tehir-i İcra Kararı verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 23.02.2022

İstinaf Kanun Yoluna

Başvuran Davalı

Vekili

Bu makale  Avukat Gizem Deren Pınar tarafından hazırlanmıştır. İçerikleri tamamen özgün olup avukat meslektaşların kullanımı için herhangi bir izin gerekmemektedir. Avukat olmayanlar tarafından kullanımı izin alınmadan mümkün değildir. Davadan Feragat Edilmesi ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.