Tam Yargı Davası Dilekçe Örneği

Tam Yargı Dava Dilekçesi Örneği 2022ANKARA İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA

DELİL TESPİT TALEPLİDİR

DAVACI : Onur ..................TCK NO: 00000000000

.......................................... Edremit - BALIKESİR

VEKİLİ : Av. Berkay ŞAYİR

DAVALI : T.C. Sağlık Bakanlığı (Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü)

.............................................. Çankaya - ANKARA

KONU : Davalı Sağlık Bakanlığı tarafından işe başlatılmayan müvekkilin fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik mahrum kaldığı 10.000,00-TL maddi zararının yasal faizi ile davalı idareden tahsilini ve özlük haklarının iadesini talep eden dava dilekçemizin sunulmasıdır.

HARCA ESAS DEĞER : 10.000,00-TL

TEBELLÜĞ TARİHİ : 00/00/0000

AÇIKLAMALAR :

1- T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Dünya Bankası ile yapmış olduğu anlaşma neticesinde Sağlıklı Hayat Merkezlerinde (SHM) istihdam etmek üzere bireysel danışmanlık hizmet (tam zamanlı) alımı için 00/00/0000 tarihinde ilana çıkmıştır. Bu kapsamda; 00/00/0000  tarihinde asil olarak yerleştirilmeye hak kazananların, 00/00/0000  tarihinde ise sözlü sınav sonucu yerleştirmeye hak kazananların listesi yayınlanmıştır. Müvekkil 00/00/0000  tarihinde yapılan mülakatta başarılı bulunmuş ve ismi "............... 0 No'lu SHM'de 0000000000000000000000000  Sözleşme numarasıyla" asil listede yayınlanmıştır. Bunun sonucunda müvekkil, kurumun istediği evrakları eksiksiz kuruma vermiştir.

2- Müvekkilin haricen edindiği bilgilere göre müvekkilin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle göreve başlatılmayacağı, kendisine herhangi bir yazılı bildirimde de bulunulmayacağı belirtilmiştir. Zira müvekkil ile aynı tarihlerde mülakata giren pek çok kişinin ataması yapılmış olup güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlanmış; bu kişiler göreve başlatılmıştır. Fakat müvekkil göreve başlatılmadığı gibi kendisine herhangi bir bildirimde de bulunulmamıştır. Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde bireysel danışmanlık hizmeti verebilmek için davalı idarenin onayı ve ataması zorunlu olduğu için müvekkil bu tarihe kadar mağdur edilmiştir.

3- Müvekkilin ......................... 0 No'lu SHM'de 'bireysel danışman' olarak atama işleminin sonucunun tarafımıza bildirilmesi amacıyla 00/00/0000 tarihli ve 00/00/0000 tebliğ tarihli idari başvuru dilekçemizle T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün ".....................................  Çankaya - ANKARA" adresine tarafımızca başvuruda bulunulmuş ve başvurumuz "0000-0000-0000000000-00000000000" evrak kayıt numarasıyla kaydedilmiştir. Fakat idari başvurumuzun üzerinden 60 gün geçmesine rağmen davalı idarece tarafımıza yönelik herhangi bir yazılı bildirimde bulunulmayarak başvurumuz zımnen reddedildiği sonucuna ulaşılmıştır.

4- Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün 00/00/0000 tarihli ilanında "Bu kapsamda; 00/00/0000 tarihinde asil olarak yerleştirilmeye hak kazananların, 00/00/0000 tarihinde ise sözlü sınav sonucu yerleştirmeye hak kazananların listesi yayınlanmıştır. Yerleştirilmeye hak kazandığı ilan edilen adaylardan; evraklarını zamanında teslim etmeyenler ile evraklarını zamanında teslim etmesine rağmen evrakları beyan ettikleri bilgiler ile uyuşmaması sebebiyle yerleştirilme hakkını kaybedenlerin yerine, ilgili ilanlarda belirtildiği üzere sıralı adaylar için söz konusu danışmanlık hizmet alımına ilişkin başvurular puanlama esasına göre değerlendirilmiş olup, 64 pozisyon için birden fazla adayın aynı puanı alması nedeniyle söz konusu pozisyonlar için 00-00-00 Nisan 0000  tarihinde sözlü sınav yapılacaktır." şeklinde duyuru yapılmıştır. Fakat kurumun bireysel danışman istihdam etmek üzere ilan ettiği "..................... 0 No'lu SHM" kadrosu için de idari başvurumuzun yapıldığı tarihte duyuru yapılmamıştır. Yani müvekkilin istenen şartlara haiz olup olmadığı, bu kadroya başkaca bir personel ataması yapılıp yapılmadığına ilişkin olarak herhangi bir açıklama yapılmamıştır.

5- İdarenin bu işlemine karşı Ankara 00. İdare Mahkemesinin 0000-000000  Esas sayılı dosyası ile Sağlık Bakanlığı işleminin iptali istemiyle dava açılmıştır. Ankara 00. İdare Mahkemesinin 0000-00000 Esas , 0000-00000 Karar sayılı 00/00/0000  tarihli kararı ile davanın kabulüne karar verilmiş; ilgili karar Ankara Bölge İdare Mahkemesi 0.İdari Dava Dairesinin 0000-00000 Esas, 0000-000  Karar sayılı 00-00-0000  tarihli kararı(EK-1) ile onanarak davalı idarenin istinaf başvurusunun ESASTAN REDDİNE karar verilmiştir. Karar tarafımıza 00/00/0000  tarihinde tebliğ edilmiştir.

6- Bu karar ve daha önce verilen Yürütmenin Durdurulması Kararı doğrultusunda müvekkil ......................... 0 No'lu Sağlıklı Hayat Merkezi'nde fizyoterapist olarak, ekte sunulu Sağlık Bakanlığı'nın davet yazısı üzerine 00/00/0000  tarihinde göreve başlamıştır.

7- İdari işlemin iptali neticesinde işe başlamış olan müvekkilin idari işlem yapılmamış olsaydı işe başlayacağı tarih ile işe başlama tarihi olan 00/00/0000  'e kadar ne kadar özlük hakkı olacağının ve maddi zararının tespiti için idareye yazı yazılması gerekmektedir. İdare tarafından verilecek olan cevapla müvekkil ile emsal olarak işe başlayan kişilerin hangi tarihte işe başladığı, ücret bordrosunun ne kadar olduğu müvekkilin maddi zararı ve hak ettiği özlük hakları tespit edilecektir. Bu tespitin yapılmasına müteakiben yapılacak olan bilirkişi incelemesi sonucunda müvekkilin maddi zararı ve özlük hakları net olarak anlaşılacak olup tarafımızca 2577 sayılı kanunun 16.maddesinin 4. fıkrası gereğince ıslah usul işlemi yapılacaktır.

HUKUKİ SEBEPLER : 2577 Sayılı kanunun ilgili maddeleri

DELİLLER : 1- Ankara Bölge İdare Mahkemesi 0.İdari Dava Dairesinin 0000-00000  Esas, 0000-000 Karar sayılı 00/00/0000  tarihli kararı

2- Bilirkişi incelemesi

3- Müzekkere yazılmak suretiyle idare tarafındanverilecek cevap doğrultusunda müvekkilin hakettiği ücret alacağı ve özlük hakları

4- Adli sicil ve arşiv kaydı

5- Atama belgesi, Lisans Diploması, İdariyazışmalar ve her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan sebeplerle;

1- Davalı idareye müzekkere yazılarak müvekkilin, idari işlem yapılmamış olsa idi işe ne zaman başlayacağı ve bu tarihle işe başlama tarihi olan 00/00/0000  tarihleri arasındaki özlük haklarının ne kadar olacağı ile maddi zararının ne kadar olduğunun sorularak delil tespiti yapılmasına,

2- Davalı Sağlık Bakanlığı tarafından işe başlatılmayan müvekkilin fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla İYUK madde 16/4 uyarınca şimdilik mahrum kaldığı 10.000,00-TL'lik maddi zararının yasal faizi ile davalı idareden tahsiline,

3- Müvekkilin özlük haklarının iadesine,

4-Yargılama giderlerinin ve avukatlık vekalet ücretinin davalı idarenin üzerine bırakılmasına, karar verilmesini arz ve talep ederiz. 23.05.2022

Davacı Vekili

Av. Berkay ŞAYİR

(*e-İmzalıdır.)