Taahhüdü İhlal Suçu ve Cezası

Taahhüt Ne Demek?Mevcut bir icra dosyasında borçlu sıfatıyla yer alan biri, borcun tamamını haciz tarihinde ödeme imkanından yoksun ise alacaklının da onayıyla birlikte bir ödeme planı belirleyebilir. Buna göre bu plan içerisinde borcu ve borcun fer’ilerini ödemeyi taahhüt etmektedir. İlgili taahhüt, icra müdürlüğü gözetiminde düzenlenmekte olup özel hukuk protokol ve taahhütlerinden bu yönüyle farklıdır.

Taahhüt Şartları Nelerdir?1-) Geçerli ve kesinleşmiş bir icra takibinin olması

2-) İlgili taahhüdün yetkili ve görevli icra müdürü gözetiminde yapılması

3-) Taahhüt metninde borcun tamamının ve tüm fer’ilerinin kalem kalem yazılması

4-) Borçlunun borcu elinde olmayan imkanlar nedeniyle ödemeyecek durumda olmaması

Taahhüdü İhlal Ne Demek?Yukarıda şartları tek tek sayılmış bir taahhüt metninde yer alan vadede taahhüdün gereğinin yerine getirilmemesi halinde alacaklı taraf, yetkili ve görevli İcra Ceza Mahkemesi’ne şikayette bulunabilir ve borçlunun tazyik hapsiyle cezalandırılmasını talep edebilir. Buna göre borçlunun vadettiği tarihte borcunu ödemediğinin kanıtlanması ve kanuni şartların oluşması halinde 3 aya kadar hapis ile cezalandırılması söz konusu olacaktır.

Taahhüdü İhlal Şikayet DilekçesiİZMİR ....... İCRA CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

ŞİKAYETÇİ :.......

VEKİLİ :.......

SANIK :.......

SUÇ : Taahhüdü İhlal

AÇIKLAMALAR :1-Sanık hakkında .......nün ....... E. Sayılı dosyası ile yapılan icra takibine sanık itiraz etmemiş ve takip ../../.... tarihinde kesinleşmiştir.

2-Sanığın İcra Müdürlüğüne ../../.... tarihinde bizzat gelerek borcun ................ TL lik kısmını ../../.... tarihinde ödeyeceği yolundaki taahhüdü tarafımızca kabul edilmiş ve kabul beyanımız da karşı tarafa tebliğ edilmiştir.

3-Borçlu borcunu taahhüt etmiş olduğu tarihte ödememiştir. Suç işleyen borçlunun cezalandırılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

DELİLLER : İcra Dosyası

SONUÇ VE İSTEM : Açıklamalar bölümünde arz ve izah olunan nedenlerle eylemi borçlu sanığın cezalandırılmasına, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz. 29.05.2022

ŞİKAYETÇİ VEKİLİ

.......