Muhafaza (Yediemin) Görevini Kötüye Kullanma Suçu

Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma Suçunun UnsurlarıSöz konusu suçun oluşabilmesi için mevcut bir icra dosyasının varlığı evleviyetle önem arz etmektedir. Şahıs hakkında herhangi bir icra dosyası ya da icra tehdidi olmaksızın kendisinin yediemin olduğu zannıyla bir malın korunmasından ve muhafazasından sorumlu olması; buna mukabil bu malın teslim amacı dışında bir zarara maruz kalması halinde suçun oluşmayacağı açıktır. Yine söz konusu malın çalınma, kaybolma ya da yok olma gibi teslime elverişsiz bir şekilde muhafaza zorunluluğunun ihlal edilmiş olması gerekecektir. Malın üzerinde bulunan haczin kalkması da bu suçun oluşmasını engelleyecek unsurlardan biridir.

Yedieminliği Suistimal Şikayet DilekçesiİZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

ŞİKAYETCİ : Ahmet .......

VEKİLLERİ : Av. Berkay ŞAYİR

SANIK : Mehmet .......

SUÇ : Yedieminlik Görevini Suistimal

SUÇ TARİHİ : 05.05.2022

İCRA DOSYASI : İzmir 00. İcra Müdürlüğü 2022/.......

AÇIKLAMALAR : Müvekkil adına yukarıda belirtilen icra dosyası ile sanık/borçlu hakkında icra takibi başlatılmış olup şikayete konu icra takibi kesinleştikten sonra borcun ödenmemesi üzerine 05.04.2022 tarihinde hacze gidilmiş ve haczedilen bir adet televizyon ve müzik seti borçlu sanığa yediemin olarak teslim edilmiştir.

Borçlu sanığın hacizden sonrada icra dosyasına ödeme yapmaması üzerine haczedilen malların muhafaza altına alınması için borçlunun adresine 05.05.2022 tarihinde gidilmişse de kendisine yediemin olarak teslim edilen malların adresten kaçırıldığı tespit edilmiş ve haciz zaptına bu durum görevli memur tarafından yazılmıştır.

SONUÇ VE İSTEM : Açıklamalar bölümünde arz ve izah olunan nedenlerle; sanığın eylemine uyan TCK. 289 maddesi uyarınca cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılarak sanık hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.05.06.2022

ŞİKAYETCİ VEKİLİ

Av. Berkay ŞAYİR

Anahtar Kelimeler: izmir avukat, izmir, avukat, izmirin en iyi avukatı, yedieminliği suistimal, muhafaza görevini kötüye kullanma, ceza, ceza avukatı, izmir ceza avukatı, izmir icra avukatı, icra avukatı