Maaş Haciz Müzekkeresine Cevap Verilmemesi

GirişBu makalemizde İzmir Avukatları olarak sıkça karşılaşılan bir sorun olan “Maaş Haciz Müzekkeresine Cevap Verilmemesi Konusuna” değineceğiz. İcra ve İflas Kanunu’na göre icra takibinde borçlu olarak eklenen şahsın malvarlığı sorgulamalarında herhangi bir işyerinde SGK’lı olarak aktif şekilde çalıştığı tespit edilebilir. Bu durumda İcra Müdürlüğü’ne bir talep ile borçlunun çalıştığı işyerine “Maaş Haciz Müzekkeresi” gönderilmesi talep edilir. İcra Müdürlüğü talebi uygun bulursa alacaklı vekilinin talebini kabul ederek işyerine maaş haciz müzekkeresi gönderir.

Maaş Haciz Müzekkeresi Gönderilen İşyeriKendisine herhangi bir icra müdürlüğünden maaş haciz müzekkeresi gönderilen işveren, eğer bu kişi hala kendi bünyesinde SGK’lı olarak çalışıyorsa 7 gün içinde cevap vermek zorundadır. Borçlu olan şahsın zaten maaşının üzerinde haciz varsa İcra Müdürlüğü’ne bir beyan dilekçesi ile durumu bildirir ve borçlunun maaşının üzerinde haciz olduğu için talebi yerine getiremeyeceklerini ifade eder. Eğer borçlunun maaşının üzerinde daha önceden konulmuş herhangi bir haciz yoksa işveren, kanunen maaşının 1/4’ünü İcra Müdürlüğü’ne yatırmak zorundadır.

Maaş Haciz Müzekkeresine İtiraz Etmeyen İşyeriİcra Müdürlüğü’nce gönderilen Maaş Haciz Müzekkeresi’ne 7 günlük süre içinde itiraz etmeyen, beyanda bulunmayan işveren, İcra ve İflas Kanunu’nun 356. ve 357. maddeleri uyarınca dosyaya borçlu olarak eklenir. Bunun için başkaca bir şart aranmaz.

İcra Müdürlüğünün Tekit YazısıKanun hükmüne göre Maaş Haciz Müzekkeresine süresi içinde yanıt vermeyen işverenin dosyaya borçlu olarak eklenmeden önce ihtar niteliğinde tekit yazısının gönderilmesi zorunluluğu yoktur. Esasen kanunda böyle bir düzenleme de yoktur. İcra müdürlükleri, sorumluluk almamak için uygulamada bu şekilde hareket etmektedirler. Fakat tekrar belirtmek gerekir ki bu durum kanuni değildir.

Maaş Haciz Müzekkeresi Emsal Kararİzmir BAM 12. H.D., Esas: 2016/80 , Karar: 2016/63, Tarih: 13.10.2016 emsal kararına göre: "... müzekkerinin işverene 20.05.2016 tarihinde usulüne uygun tebliğ edildiği, işverenin yasal 1 haftalık süresi içinde herhangi bir cevap vermediği, maaş haczine dair bir kesintinin de gönderilmediği, bunun üzerine alacaklı vekilinin 28.06.2016 tarihinde icra müdürlüğüne müracaat ederek maaş haciz müzekkeresine riayet etmeyen işveren hakkında İİK’nun 356 ve 357.nci maddesi uyarınca işlem yapılmasını talep ettiği, İcra Müdürlüğü’nce aynı gün talebin “öncelikle tekiden yazı yazılmasına şimdilik talebin reddine” şeklinde karar verildiği, bu işlemin söz konusu yasa maddelerine aykırı olduğu, tekid yazılmasını gerektiren herhangi bir düzenleme bulunmadığı, …”

Üçüncü Şahsın İcra Dosyasına Borçlu Olarak Eklenmesi Talep ÖrneğiİZMİR . İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NE

DOSYA NO : 2020/0000 E.

ALACAKLI : Büşra ......

VEKİLİ : Av. Berkay ŞAYİR

BORÇLU : Osman .......

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS : Nuran .........

KONU : Maaş Haciz Müzekkeresi gönderilen üçüncü şahıs / işverenin dosyaya "borçlu" olarak eklenmesi talebi.

AÇIKLAMALAR :

Müdürlüğünüz dosyasında borçlu sıfatıyla yer alan OSMAN ...... 'ın SGK'lı olarak çalıştığı işyeri / işveren NURAN ......'a "Maaş Haciz Müzekkeresi" gönderilmiş olup 05.10.2021 tarihinde tebliğ edilmiştir. Üçüncü şahıs NURAN ....... tarafından tebliğden itibaren 7 gün içinde dosyaya herhangi bir beyanda bulunulmadığı gibi herhangi bir ödeme de yapılmamıştır.

İşbu sebeple İcra ve İflas Kanunu'nun 356 - 357 maddeleri uyarınca üçüncü şahıs Nuran ........ 'ın dosyaya BORÇLU olarak EKLENMESİNE KARAR VERİLMESİNİ saygılarımla talep ederim. 18.10.2022

Alacaklı Büşra .........

Vekili

Av. Berkay ŞAYİR

Bu makale Avukat Gizem Deren Pınar tarafından hazırlanmıştır. İçerikleri tamamen özgün olup avukat meslektaşların kullanımı için herhangi bir izin gerekmemektedir. Avukat olmayanlar tarafından kullanımı izin alınmadan mümkün değildir. İcra Hukuku ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.