Kıymet Takdiri Talebi

İcra Müdürlüğü Kıymet Takdiri Talebi Örneği 2022


İZMİR 00. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NE

DOSYA NO : 2020/0000 E.

KONU : Kıymet Takdiri yapılması talebi hk.da

Müdürlüğünüz dosyası borçlusu TEKİN ........ (TCK NO: ...............) adına kayıtlı "İzmir İli, Karabağlar İlçesi,  ........... Mah. ...... Ada ... Parsel"de kain taşınmazın üzerine haciz şerhimiz 00.00.0000 tarihinde konulmuştur.

İşbu dosyadan yapılan hacizlerden dolayı borçlu TEKİN .... 'a 103 DAVETİYESİ 00.00.0000'de tebliğ edilmiştir.

Yine aynı dosyada tarafımızca ilgili taşınmazın satışı talep edilmiş; müdürlüğünüzün 00.00.0000 tarihli kararı  ile satış talebimiz kabul edilerek satış avansı yatırmamız istenmiştir. 0.000,00-TL'lik satış avansı tarafımızca 00.00.0000 tarihinde müdürlüğünüz dosyasına yatırılmıştır.

Satışa esas olmak üzere aşağıda bilgileri verilmiş taşınmazın çap ve imar durumunun ilgili kurumlardan celbi ile kıymet takdirinin yaptırılmasını saygılarımla talep ederim. 00.00.0000

TAŞINMAZ BİLGİLERİ : "İzmir İli, Karabağlar İlçesi,  ............ Mah. ..... Ada     . Parsel"

Alacaklı Gazi .......

Vekili

Av. Berkay ŞAYİR