İzmir En İyi Boşanma Avukatı Kavramı

İzmir Boşanma Avukatı Kavramı Nedir?Aile kavramı, tüm toplumlar için kutsal ve önemli olduğu kadar Türk toplumu için de son derece önem arz etmektedir. Bununla beraber bu önemli kurum, kanunlarımız nazarında da son derece ayrıntılı düzenlenmiştir. Kanuni düzenlemeler ışığında evlenmek ve aile kurmakla beraber boşanmak da ayrıntılı şekilde değerlendirilmektedir ve değerlendirilmelidir.

Aile kurumunun yasalara göre kurulması, neticesinde boşanma kurumunun da yasalar nazarında uygulanması zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır. Dolayısıyla boşanmak isteyen her bir eşin bu süreçte profesyonel destek alması; ya da bu konuda daha önce hiçbir bilgisi olmadığı için en azından bilgi almak istemesi doğaldır. Bu noktada boşanma avukatları devreye girmektedir.

İzmir Boşanma Avukatı, yasalara uygun şekilde kurulmuş aile kurumunun eşlerin ortak iradesiyle ya da tek bir eşin iradesi ile boşanma ile sonlandırılmasına, bunun yanında gelen nafaka, velayet gibi kurum ve uygulamaları yönetir ve profesyonel danışmanlık hizmeti verir. Kamuoyunda her ne kadar İzmir Boşanma Avukatı kavramı olarak adlandırılsa da hukuki olarak böyle bir tasnif yoktur. Bu tasnif, bu alanda uzmanlaşan avukatlara toplumun ve müvekkillerin yakıştırmasıdır.

İzmir Boşanma Avukatı Kimdir?İzmir boşanma avukatı, boşanma davası süresince müvekkillerine ayrıntılı, dürüst ve güvenilir hukuki hizmet veren, yerleşik olarak İzmir adliyelerinde görev yapmakla birlikte çevre ilçelerle illerde de görev yapabilen avukatlara verilen isimdir. Bilindiği üzere boşanma davaları, sadece boşanma talebi ile sınırlı değildir.

Boşanma kurumu, beraberinde müşterek çocukların varlığı halinde nafaka taleplerini, velayet taleplerini, kişisel ilişki tesislerini de getirmektedir. Bunların yanında eşlerin evlilik birliği süresince edindikleri malların paylaşımı da hukuki ihtilaflara sebep olabilmektedir. Zira 2001 sonrası evlilikler açısından mal rejimi uygulaması değişmiş ve “edinilmiş mallara katılma rejimi” uygulanmaktadır. Buna göre eşlerin kredi ile edindikleri taşınmazlar ya da taşınırlar da dahil olmak üzere boşanma davası süresince ya da sonrasında da süreç devam edebilmektedir. İşte İzmir Boşanma Avukatı, süreci bir bütün olarak ele alıp müvekkillerine genel perspektif çerçevesinde hizmet vermektedir.

Boşanma Avukatı Ne Yapar?Her ne kadar önceki metinlerde “boşanma avukatı” gibi kavramın olmadığını, bunun uzmanlaşma gerektiren bir alan olması neticesinde insanlarımızın yakıştırmasına müteakip avukatların “boşanma avukatı” olarak anıldığını belirtsek de boşanma davaları uzman bir inceleme ve yönetim gerektiren davalardır. Boşanma avukatları da sürecin en başından en sonuna kadar gerekli hukuki danışmanlığı vermektedir.

İzmir Boşanma Avukatı ile Boşanma Davası Nasıl Açılır?İzmir Boşanma Avukatı, kendisine boşanma talebi ile gelen eş ya da eşlere hangi tür boşanma davası açılması gerektiği konusunda gerekli bilgilendirmeyi yapar. Bu hususta gerekli incelemeleri yapar ve delillerin toplanmasını talep eder. Zira dava, başından dava dilekçesi ile kazanılan bir kurumdur. Eğer dava dilekçesi sarih olmayan bir sürece girilirse, bu süreçten olumlu bir sonuç beklemek beyhude olacaktır. Yine usuli şartlar açısından İzmir bölgesi için İzmir Adliyesi’nde ve Karşıyaka Adliyesi’nde dava açılması mümkündür.

Dava dilekçesinde tüm evlilik süreci ve boşanmaya sebep olan olaylar ayrıntılı şekilde belirtilmeli, boşanma sebebi ve boşanma ile birlikte talep edilen fer’i haklar eksiksiz talep edilmelidir. Yine boşanma davalarında özel bir durum olmakla birlikte avukat adına çıkarılacak vekaletnamenin fotoğraflı ve boşanma yetkisi veren bir vekaletname olması aranmaktadır. İzmir Boşanma Avukatı ile birlikte çekişmeli olarak bilinen boşanma davası ve anlaşmalı olarak bilinen boşanma davasının açılması mümkündür. Kanuni şartlara ve somut durumun gereklerine göre bu tercih avukat – müvekkil görüşmesinden sonra belirlenecektir.

Anlaşmalı BoşanmaAnlaşmalı boşanma, eşlerin ortak iradesi ile kısa sürede boşanmalarına yarayan bir hukuki kurumdur. Buna göre anlaşmalı boşanma uygulamasından yararlanabilmek için eşlerin en az 1 yıldır evli olmaları gerekmektedir. 1 yıldan daha az süredir evli olan eşlerin anlaşmalı olarak boşanabilmeleri mümkün değildir.

Anlaşmalı boşanma kararı alan eşler, İzmir Boşanma Avukatı tarafından hazırlanan “Anlaşma Protokolü”nü imzalar. Bu protokolde eşlerin talepleri ayrı ayrı ve belirli şekilde yazılmalıdır. Buna örnek olarak eşlerin birbirlerinden nafaka talepleri, kişisel eşya talepleri, mal paylaşımı, tazminat talepleri ve velayet talepleri gösterilebilir. Davanın anlaşmalı boşanma şeklinde açılması halinde dava dilekçesinin ekinde Anlaşma Protokolü mahkemeye sunulur. Mahkeme de davanın anlaşma ile bitmesi ihtimaline binaen kısa süre içinde duruşma günü tayin eder. Belirlenen duruşma gününe taraflar bizzat katılmalıdır. Yine mahkemelerce nüfus cüzdanı ya da kimlik kartı fotokopisi de talep edilmektedir. Yine çekişmeli boşanma davası sürerken eşlerin anlaşmaları sonucu davanın anlaşmalı şekilde sonlandırılması her zaman mümkündür.

Çekişmeli BoşanmaÇekişmeli boşanma davası, eşlerin anlaşmalı boşanma konusunda uzlaşamamaları halinde açılan dava türüdür. Buna göre eşlerin boşanma talebi yanında nafaka, velayet gibi konulardan en az biri üzerinde anlaşamamış olmaları, bu davanın ikame edilmesini mümkün kılmaktadır.

Çekişmeli boşanma davası açabilmek için kanunda belirtilen boşanma gerekçelerden en az birine dayanmak ve buna uygun delilleri mahkemeye sunmak zorunludur. Kanunda boşanma sebepleri, zina, hayata kast ve pek kötü muamele ve onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, akıl hastalığı, terk ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması ibareleri ile sınırlı olarak sayılmalıdır. Anlaşmalı boşanma davasından farklı olarak çekişmeli boşanma davası açabilmek için en az 1 yıllık evli kalma şartı aranmamaktadır.

Boşanma Davasında Yetkili ve Görevli MahkemeBoşanma davalarında görevli mahkeme hiç kuşkusuz Aile Mahkemeleridir. Buna mukabil Aile Mahkemeleri, özel nitelikli uzman mahkeme statüsündedir. Bu da her yerde Aile Mahkemesi kurulamaması sorununu ortaya çıkarmaktadır. Bu halde Asliye Hukuk Mahkemeleri, Aile Mahkemesi sıfatıyla boşanma davalarının yargılamasını yürütecektir. Yetki konusunda ise boşanma davası açma kararlılığında olan eş, ilgili davayı eşlerden herhangi birinin ikametgahında açabileceği gibi evlilik süresince bulunulan ve son altı ayda ikametgah kaydı bulunan yerdeki Aile Mahkemesi’nde ikame edebilecektir.

Boşanma Sebepleri Nelerdir?Boşanma davalarında boşanma sebepleri sınırlı şekilde sayılmıştır. Bununla ilgili ayrıntılı değerlendirme diğer makalelerimizde açıklanmıştır. O yüzden burada sadece değinmekle yetineceğiz. Bunlar;

1-) Genel boşanma sebepleriŞiddetli geçimsizlik ya da evlilik birliğinin temelinden sarsılması olarak adlandırılan boşanma sebeplerindendir.

2-) Özel boşanma sebepleriZina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk ve akıl hastalığı olarak sınırlı şekilde sayılmıştır.

İzmir Boşanma Davası Avukat ÜcretiTürkiye Barolar Birliği’nin 2022 yılı için hazırladığı “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi”nde Aile Mahkemelerinin de içinde bulunduğu Asliye Hukuk Mahkemeleri açısından alınması zorunlu minimum ücret 5.100,00-TL olarak belirlenmiştir. Bu bedel, bir dava için alınabilecek en az tutardır. Dolayısıyla hiçbir avukat bu bedelin altında bir bedel ile iş alamaz. Fakat her davanın içinde barındırdığı hukuki sorunlar ve iş yükleri farklılık göstermektedir. Bu açıdan bu bedelin üzerinde ücret alınması, avukat – müvekkil görüşmesine göre şekillenecek bir olgudur.

Anahtar Kelimeler: en iyi avukat, boşanma avukatı, izmirin en iyi avukatı, izmir boşanma avukatı, boşanma avukatı izmir, en iyi avukat izmir, izmir avukat, izmir avukatlık ofisi, izmir avukatlık bürosu, izmir hukuk bürosu, izmir aile hukuku avukatı, izmir boşanma avukatı tavsiye