İzaleyi Şuyu - Ortaklığın Giderilmesi Davası

1. Ortaklığın Giderilmesi (İzaleyi Şuyu)

Ortaklığın giderilmesi – eski adıyla İzale-i Şuyu- , bir taşınmaz mal üzerinde pay sahibi olan ya da miras intikali ile mirasçılara geçen hakların dava yoluyla sonlandırılması ve taşınmaz mal üzerinde tek bir mülkiyet tesisine denmektedir. Taşınmaz mal üzerindeki mülkiyet paylı ya da elbirliği şeklinde olabilir. Birden fazla hissedarın pay sahibi olduğu mülkiyet dava yoluyla sona erdirilebileceği gibi tüm tarafların ortak iradesi ile devir şeklinde de sonlandırılabilir.

2. Ortaklığın Giderilmesi Davası (İzalei Şuyu Davası)

İzaleyi Şuyu, taşınmaz mal üzerinde ortaklığı bulunan hissedarlardan en az birinin dava açması ile sona erdirilebilir. Buna göre hisse sahibi kişi, mahkemeye vereceği bir dilekçe ile taşınmaz mal üzerindeki ortaklığın sona erdirilmesini talep edebilir. Hemen belirtmek gerekir ki Ortaklığın Giderilmesi Davası, taşınmaz mallar için açılabileceği gibi taşınır mallar , örneğin araçlar için de açılabilir.

A. Paylı Mülkiyette Ortaklığın Giderilmesi

Ortaklığın Giderilmesi Paylı Mülkiyet açısından farklı bir durum içermektedir. Şöyle ki: paylı mülkiyet , elbirliği mülkiyetten farklı olarak her hissedarın taşınmaz üzerindeki paylarının belli olduğu mülkiyet çeşididir. İlgili taşınmaz fiziken belli sınırlara bölünmüş olmasa da tapu müdürlüğü nezdinde aksi öngörülmemişse eşit olarak paylara bölünür. Bu da pay sahibinin diğer hissedarların onayını almaksızın kendi payını istediği gibi satabilme, bağışlayabilme, devredebilme sonucunu ortaya çıkarır. Fakat bu halde de hissesine alıcı bulmakta zorlanan ya da malın değerinden daha düşük miktarda satılacağı kanaatinde olan hissedar, ortaklığın giderilmesi davası yoluyla taşınmazın satışını ya da aynen taksimini talep edebilir.

B. Elbirliği Mülkiyetinde Ortaklığın Giderilmesi

Elbirliği mülkiyetinde ise bir taşınmaz üzerinde malik olan hissedarların pay oranlarının belli olmadığı, her hissedarın aynı oranda ve taşınmazın her noktasında birlikte malik olduğu durum söz konusudur. Buna göre herhangi bir hissedar, kendi hissesini diğer hissedarların onayı olmaksızın satamaz, devredemez, bağışlayamaz. Ortaklığın sona erdirilebilmesi için tüm hissedarların onayının alınması ya da Ortaklığın Giderilmesi Davası açılması zorunludur.

3. Ortaklığın Giderilmesi Yolları

A. Aynen Taksim Usulü

Aynen taksim usulü ile ortaklığın giderilmesi, sadece bölünebilir mallar için söz konusudur. Örneği bir miktar paranın ya da üzerinde herhangi bir yapı bulunmayan büyük bir arazinin bölünmesi nispeten kolaydır. Ancak bölünmeye müsait olmayan bir apartman dairesi için aynen taksim talep edilemez. Bu halde ortaklığın satış yoluyla giderilmesi talep edilebilecektir.

B. Satış Usulü

Herhangi bir mal üzerinde ortaklığın giderilmesi davası ikame olununca hakimin ilk araştıracağı husus, dava konusu malın aynen taksim suretiyle ortaklığın giderilmesinin mümkün olup olmadığıdır. Bu halde aynen taksim suretiyle ortaklık giderilemiyorsa satış yoluyla ortaklık giderilecektir. Hakim satışa karar verdikten sonra dosya yeni bir satış dosyası numarası olarak Satış Müdürlüğü’ne devredilir. Bu halde ilgili mal üzerinde satış işlemleri başlamış olur.

B.1 Pazarlık Yoluyla Satış

Dava konusu malın tüm hissedarlarının rıza göstermesi durumunda hakim duruma ve koşullara göre “pazarlık usulü ile satış” kararı verebilir. Bu halde satış işlemi sadece hissedarlar arasında yapılacak, en yüksek teklifi veren hissedar taşınmazın maliki olacak; bedel de diğer mirasçılara hisseleri oranında dağıtılacaktır.

B.2 Açık Arttırma Yoluyla Satış

Söz konusu malın “pazarlık usulü ile satılamadığı” durumlarda ise hakim “açık arttırma yoluyla satış” kararı verecektir. Bu halde uygun bir ihale gününde ilgili mal, halka açık şekilde satılabilecek ve ihale olunabilecektir.

4. Ortaklığın Giderilmesi Davasında Hissedarlar Arasında Satış

Bütün hissedarların rıza göstermesi durumunda ortaklığın giderilmesi davasında satış, sadece hissedarlar arasında ihale ile yapılabilir. Bunun için her hissedarın rıza göstermesi şarttır.

5. İzaleyi Şuyu Davasında Satışa İtiraz

Ortaklığın Giderilmesi Davası, muhteviyatı gereği var olan ortaklığın bitirilmesi ya da kaldırılmasının amaçlandığı davalardandır. Türk Medeni Kanunu’na göre ortaklık ya aynen taksim yoluyla ya da satış yoluyla giderilebilir. Dolayısıyla hissedarı olunan taşınmazda davalı olarak gözüken diğer hissedarlar, satışa yalnızca ilgili taşınmazın aynen taksiminin mümkün olduğu durumlarda itiraz edebilecektir. Diğer usuli şartların gerçekleşmediği hallere ilişkin itirazlar da pek tabi saklı olacaktır.

6. Ortaklığın Giderilmesi Davası Açılamayacak Haller

Evvela tapuya kayıtlı olmayan taşınmaz mallar için ortaklığın giderilmesi davasının açılamayacağını belirtmekte fayda bulunmaktadır. Yine sadece belirli bir payın ortaklığının giderilmesi, taşınmazın kullanımının belli bir amaca özgülenmesi ve o amacın devam etmesi durumlarda da ortaklığın giderilmesi davası açılamaz.

7. Ortaklığın Giderilmesi Davası Masrafları

A. Avukat Vekalet Ücreti

Ortaklığın Giderilmesi Davaları, malın aynen taksimine ya da satışına karar verilen davalardandır. Dolayısıyla bu tür davalar avukatlarca taşınmaz bedelinin belli bir yüzdesinin vekalet ücreti olarak talep edilebileceği gibi belirli bir miktar paranın maktu olarak ödenmesi olarak da kararlaştırılabilir. Türkiye Barolar Birliği, “Ortaklığın Giderilmesi ve Taksim Davaları” için 3.045,00-TL minimum vekalet ücreti alınmasını belirtmektedir. Fakat bu rakam günümüzde uygulanabilirliği neredeyse imkansız olduğu için avukatlarca genelde daha üstündeki rakamlar talep edilmektedir.

B. Mahkeme Masrafları

Ortaklığın giderilmesi davalarının en külfetli kısımları tebligat konusudur. Dolayısıyla tüm hissedarlara mahkeme içinde defalarca tebligat çıkarılması gerekmektedir. Bu da tebligat ücretinin davacı tarafça yatırılması zorunluluğunu doğurmaktadır. Buna ilişkin net rakam vermek mümkün değildir. Fakat diğer konularda dava açılış harçları, keşif masrafları, bilirkişi ücreti gibi konular için dava süresince ortalama 2.500-TL gibi bir rakamın masraf olarak kullanılabilmesi mümkündür.

8. Ortaklığın Giderilmesi Zamanaşımı – Feragat

Ortaklığın giderilmesi davası açılabilmesi için herhangi bir hak düşürücü süre ya da zamanaşımı bulunmamaktadır. Her hissedar her zaman bu davayı açabilir. Fakat herhangi bir konuda mahkemece ortaklığın giderilmesine karar verilmesi halinde bu mahkeme ilamı 10 yıllık zamanaşımına tabidir. 10 yıllık süre geçtikten sonra bu ilam doğrultusunda ortaklık giderilemez.
Ortaklığın Giderilmesi Davası’nda Feragat ise genel usul hukuku hükümlerine tabidir. Buna göre feragat yazılı olarak mahkemeye sunulabileceği gibi sözlü olarak da duruşma zaptına geçirilerek de ifade edilebilir. Feragat eden şahsın davacı olması durumunda davanın feragat nedeniyle reddine karar verilecektir. Davalının feragat hükmünün bir değeri yoktur.

9. Ortaklığın Giderilmesi Yargıtay Kararları

A. Borca Yetecek Sayıda Taşınmaz Bakımından Ortaklığın Giderilmesi Gerektiği

“Somut olaya gelince; davalı-borçlunun murisi adına 306 ada 4 parsel üzerindeki 1. kat 1 numaralı bağımsız bölüm kayıtlı olmasına, davacı vekilinin İcra Hukuk Mahkemesi 2014/30-30 Değişik İş Esas-Karar sayılı kararda 306 ada 4 parsel üzerindeki 1. kat 1 numaralı bağımsız bölüm ile ortaklığın giderilmesi davası açmak ve murise ait mirasçılık belgesi talep etmek üzere yetkilendirildiği dikkate alınmadan mahkemece, 306 ada, 4 parsel noda kayıtlı 588,00 m2 yüz ölçümlü beş katlı kargir bina ve arsası niteliğindeki taşınmaz üzerindeki ortaklığın alacaklı bankanın borcuna tekabül edecek kadar satışına şeklinde talepten fazlaya hükmedilmesi ve infaza elverişli olmayacak biçimde karar verilmesi doğru görülmemiş, bu sebeple hükmün bozulması gerekmiştir. “ (Yargıtay 14. H.D. 2016/4870 E.2017/6493 K.)

B. Taşınmaz Üzerinde Bulunan Muhdesatın Kime Ait Olduğu Konusunda Süre Verilmesi

“Paydaşlığın (ortaklığın) satış suretiyle giderilmesine ilişkin davalarda taşınmaz üzerinde bulunan bina, ağaç v.s. gibi bütünleyici parçaların (muhdesat) kime ait olduğu konusunda uyuşmazlık olup da bunlar üzerinde bazı paydaşların (ortaklar) hak iddia etmeleri ve öncelikle bu uyuşmazlığın giderilmesini istemeleri halinde o paydaşa görevli mahkemede dava açmak üzere HMK’nın 165. maddesi uyarınca uygun bir süre verilmelidir. Mahkemece verilen süre içerisinde dava açıldığı takdirde sonucunun beklenmesi, açılmadığı takdirde o konuda uyuşmazlık yokmuş gibi davaya devam edilmesi gerekir…” (Yargıtay 20. H.D. 2019/2067 E. 2019/4067 K. 17.06.2019 K.T.)

C. Kat Mülkiyetine Elverişli Yapı Bulunması

“Somut olayda üzerindeki ortaklığın satış sureti ile giderilmesi istenilen 1099 ada, 88 parsel sayılı taşınmaz üzerinde kaç adet kullanıma elverişli bağımsız bölüm bulunduğu açıkça belirtilmemiş, ayrıca yapının mevcut projesine aykırı olduğu belirtilmesine rağmen, bu haliyle tekrar projeye bağlanıp bağlanamayacağı, kullanım izni alınıp alınamayacağı yeterince araştırılmamıştır. Mahkemece, yukarıda açıklanan hususlar göz önünde bulundurularak kaç bağımsız bölüm olduğunun belirlenmesi ve öncelikle kat mülkiyetine geçişin sağlanması yolunda yargılama yapılması, her ne kadar bağımsız bölüm büyüklükleri farklı ise de ivaz ilavesi yapmak suretiyle paylaştırmanın kat mülkiyeti kurulmak suretiyle yapılması gerektiği göz önünde bulundurularak karar verilmesi gerekirken eksik araştırma ve inceleme sonucu yazılı olduğu şekilde ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmesi doğru görülmemiştir.” (Yargıtay 20. H.D. 2019/5405 E. 2020/972 K. )

10. Ortaklığın Giderilmesi Dava Dilekçesi

TİRE SULH HUKUK MAHKEMESİ’NEDAVACI : 1-) KAMİL ERDEN ................ TCK NO: .................Adres2-) MEHMET ........................... TCK NO: ...........AdresVEKİLİ : Av. BERKAY ŞAYİR(Adres Antettedir)DAVALI : 1-) HÜSEYİN .................2-) RAMAZAN .....................KONU : Muris (vefat eden bilgileri)’den mirasçılara intikal eden taşınmazlardaki ortaklığın satış yoluyla giderilmesi talebimizden ibarettir.AÇIKLAMALAR :1-) Müvekkiller Kamil ........... ve Mehmet ............., ekte sunulu mirasçılık belgelerinden de görüleceği üzere müteveffa anneleri Emine .............. ile müteveffa babaları Ali .............'in mirasçılarıdır. Şöyle ki: muris Emine ................, 00.00.0006 tarihinde, muris Ali ERDEN ise 00.00.0010 tarihinde vefat etmiştir. (EK-1)2-) Aşağıda bilgileri yazılı taşınmazlar tapuda müteveffa Emine ............. adına kayıtlı gözükmekte olup mirasçılarına kalmıştır.Bu taşınmazların tapu müdürlüğü nezdinde mirasçılara henüz intikali sağlanmamış olup muris adına gözükmektedir.Bunlar:İzmir ili, Tire ilçesi, .............. Mah. , 000 Ada, 000 Parsel Sayılı, 0000,00 m2 , Bağ cinsli taşınmazİzmir ili, Tire ilçesi, .............. Mah. , 000 Ada, 000 Parsel Sayılı, 0000,00 m2 , Bağ cinsli taşınmaz (EK-2)3-) Aşağıda bilgileri yazılı taşınmazlar tapuda müteveffa Ali ............ adına kayıtlı gözükmekte olup mirasçılarına kalmıştır. Bu taşınmazların tapu müdürlüğü nezdinde mirasçılara henüz intikali sağlanmamış olup muris adına gözükmektedir. Bunlar:İzmir ili, Tire ilçesi, .............. Mah. , 000 Ada, 000 Parsel Sayılı, 0000,00 m2 , Bağ cinsli taşınmazİzmir ili, Tire ilçesi, .............. Mah. , 000 Ada, 000 Parsel Sayılı, 0000,00 m2 , Bağ cinsli taşınmazİzmir ili, Tire ilçesi, .............. Mah. , 000 Ada, 000 Parsel Sayılı, 0000,00 m2 , Bağ cinsli taşınmazİzmir ili, Tire ilçesi, .............. Mah. , 000 Ada, 000 Parsel Sayılı, 0000,00 m2 , Bağ cinsli taşınmaz (EK-3)4-) Mirasçıların anlaşarak taşınmazları paylaşma imkanları bulunmamaktadır. Ayrıca söz konusu taşınmazların Tapuda kayıtlı mirasçılara, payları oranında aynen taksimi de mümkün değildir.5-) Yukarıda açıklanan nedenlerle ilgili taşınmazların satılarak paraya çevrilmesini, mirasçılara payları oranında paylaşım yapılmasını talep etme zorunluluğumuz hasıl olmuştur.HUKUKİ NEDENLER : HMK, TMK ve ilgili yasal mevzuat.HUKUKİ DELİLER :1-) İzmir 0. Sulh Hukuk Mahkemesi 0000/000 E. 0000/000 K. Sayılı ve 00.00.0000 tarihli karar2-) Karşıyaka 0. Noterliği 00000 Yevmiye No'lu ve 00.00.0000 tarihli Mirasçılık Belgesi3-) Tapu kayıtları4-) Keşif,5-) Bilirkişi incelemesi,6-) Tanık beyanları,7-) Yasal her türlü delilSONUÇ ve İSTEM : Açıklamalar bölümünde arz ve izah olunan nedenlerle;1-) 1. İzmir ili, Tire ilçesi, .............. Mah. , 000 Ada, 000 Parsel Sayılı, 0000,00 m2 , Bağ cinsli taşınmaz2.İzmir ili, Tire ilçesi, .............. Mah. , 000 Ada, 000 Parsel Sayılı, 0000,00 m2 , Bağ cinsli taşınmaz3. İzmir ili, Tire ilçesi, .............. Mah. , 000 Ada, 000 Parsel Sayılı, 0000,00 m2 , Bağ cinsli taşınmaz4. İzmir ili, Tire ilçesi, .............. Mah. , 000 Ada, 000 Parsel Sayılı, 0000,00 m2 , Bağ cinsli taşınmaz5. İzmir ili, Tire ilçesi, .............. Mah. , 000 Ada, 000 Parsel Sayılı, 0000,00 m2 , Bağ cinsli taşınmaz6. İzmir ili, Tire ilçesi, .............. Mah. , 000 Ada, 000 Parsel Sayılı, 0000,00 m2 , Bağ cinsli taşınmaz olmak üzere toplamda 6 tane taşınmazda bulunan ortaklığın ayrı ayrı satış suretiyle giderilmesini,2-) Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin, payları oranında hissedarlara yükletilmesini talep ederiz. 05.11.2021Davacılar VekiliAv. Berkay ŞAYİR

11. Özel Durumlar

A. Birden fazla taşınmaz için Ortaklığın Giderilmesi Davası

Ortaklığın Giderilmesi Davasının tek bir taşınmaz ya da birden fazla taşınmaz için tek davada açılması arasında bir fark yoktur. Eğer dava konusu taşınmazların tamamı aynı yargı çevresinde bulunuyorsa tek davada birden fazla taşınmaz için ortaklığın giderilmesi davası açılabilir.

B. Ortaklığın Giderilmesi Davası Önalım Hakkı

Önalım hakkı ortaklığın giderilmesi davası açılmadan önce kullanılabilir. Dava açıldıktan sonra önalım hakkının kullanılabilmesi mümkün değildir. Şartları varsa davanın taraflarından olan hissedar tüm hissedarların rızası dahilinde taşınmazın tamamını alabilir ya da paylı mülkiyet söz konusu ise pay sahibi hissedardan payını alabilecektir.

C. İzale-i Şuyu Davası ne kadar sürer?

Bu sorunun genel ve kesin bir cevabı ne yazık ki yoktur. Zira dava süreleri yapılacak keşfin süresine, bilirkişi raporlarına itiraza ve davalılara tebligata göre değişiklik göstermektedir. Adalet Bakanlığı’nın yayınladığı hedef süre formuna göre bu tür davalar için hedeflenen süre 585 gündür.

D. Hazineye karşı Ortaklığın Giderilmesi Davası

Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün 184 Sıra No’lu Tebliği uyarınca Hazinenin de hissedar olduğu taşınmazlarda ortaklık, genellikle satış yoluyla giderilecektir. Açık Arttırma Yoluyla Satışlarda taşınmazlar rayiç bedelin altında satılabildiğinden Hazinenin hisselerinin değerinin altında satılıp devletin zarara uğrama ihtimali dolayısıyla Hazine ihaleye katılarak gerekli görüldüğü takdirde taşınmazı satın alabilmektedir. Fakat Hazine hissesi 1/10’dan az olan ve imar planında genel bütçeli kamu kuruluşlarının hizmetine ayrılmayan taşınmazlar ile imar planında genel bütçeli kamu kuruluşlarının hizmetine ayrılmamış olan ve kayyımla idare edilen taşınmazların ihalelerine Hazine iştirak etmeyecektir.

E. İzale-i Şuyu Engelleme

Ortaklığın Giderilmesi Davası konusunda müvekkil adaylarımızın en çok sorduğu sorulardan biri de davanın engellenme yöntemleridir. Dava açmak bir hak olduğu gibi ortaklığın giderilmesini talep etmek de bir haktır. Dolayısıyla hukuki yararı bulunmayan kişilerin bu davayı yasal yollar çerçevesince engellemesi mümkün değildir. Sadece şartları varsa satış yerine aynen taksim ya da açık arttırma yerine pazarlık usulüne ilişkin itirazlar dile getirilebilecektir.

F. Muhdesatın Aidiyeti

Dava konusu taşınmaz üzerinde bitki, ağaç ya da ev gibi yapıların bulunması durumunda bu tür şeylere muhdesat denmektedir. Söz konusu muhdesatın kim tarafından yapıldığı ya da kime ait olduğu konusunda muhdesatın aidiyetinin tespiti davası açılacaktir. Bu dava ile ilgili muhdesatın kime ait olduğu tespit edilecek; ortaklığın giderilmesi davası sonucu ilgili muhdesatın bedeli diğer davalılardan taşınmaz bedelinden düşülerek talep edilecektir.

E. Ecrimisil

Ortaklığın Giderilmesi Davasına konu taşınmazların bir ya da birkaç mirasçı tarafından kullanılıp semerelerinin diğer hissedarlara verilmemesi söz konusu olabilir. Bu halde taşınmazdan yararlanamayan mirasçılar, ecrimisil davası açarak hisseleri oranında belirli bir bedelin kendilerine ödenmesini talep edebilecektir. Belirtilmelidir ki ecrimisil davası bağımsız bir dava olup Ortaklığın Giderilmesi Davası’ndan ayrıca ve sadece hukuka aykırı şekilde taşınmazdan yararlanan kişilere yönelik olarak görülecektir.

G. Tarımsal Araziler ve Ehil Mirasçılık

6537 Sayılı Kanun’un ardından 31 Aralık 2014 tarihli “Tarımsal Arazilerin Mülkiyetinin Devrine İlişkin Yönetmelik” uyarınca tarım arazilerinin bölünmesinin önlenmesi amaçlanmaktadır. Asgari tarımsal arazi büyüklükleri mutlak tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 20 dekar, dikili tarım arazilerinde 5 dekar ve örtü altı tarımı yapılan arazilerde ise 3 dekar olan tarımsal araziler bakımından bölünme yasağı getirilmiştir. Ortaklığın Giderilmesinin mahkeme yoluyla yapılması halinde hakim mirasçılardan birisini “ehil mirasçı ” olarak tayin edecektir.
Ehil mirasçının belirlenmesinde;
Geçimini mirasa konu tarım arazilerinden sağlayanlara yirmi puan,
Tarım dışı geliri bulunmayanlara on puan,
Eşi fiilen tarımsal faaliyette bulunanlara on puan,
Tarımsal arazileri işleyebilecek mesleki bilgi ve beceriye sahip olanlara on puan,
Mirasa konu arazilerin bulunduğu ilçe sınırları içinde altı yıla kadar ikamet edenlere beş puan, altı yıl ve daha uzun süre ikamet edenlere on puan,
Mirasa konu arazilerin bulunduğu ilçe sınırları içinde altı yıla kadar ikamet edenlere beş puan, altı yıl ve daha uzun süre ikamet edenlere on puan,
Herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlara on puan,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında tarım sigortası olanlara beş puan,
Bakanlığın mevcut kayıt sistemlerine kayıtlılık süreleri altı yıla kadar olanlara beş puan, altı yıl ve daha uzun süre olanlara on puan,
Tarımsal örgütlere kayıtlılık süreleri altı yıla kadar olanlara iki puan, altı yıl ve daha uzun süre olanlara beş puan,
Tarım alet ve donanımlarına sahip olanlara beş puan,
Kadın olanlara beş puan olmak üzere yukarıda sayılan kıstaslar dikkate alınarak yapılan hesaplama sonucunda elli puan ve yukarısına sahip olan mirasçı veya mirasçılar ehil mirasçı olarak kabul edilir.
Mahkeme tarafından bir mirasçının ehil mirasçı olarak kabul edilmesi durumunda taşınmazın ilgili ehil mirasçıya devrine karar verilir. Birden fazla mirasçının ehil mirasçı olması durumunda öncelikle asgarî geçimini bu yeter gelirli tarımsal araziden sağlayan mirasçıya, böyle bir mirasçının bulunmaması hâlinde ise ehil mirasçılar içinden en yüksek bedeli teklif eden mirasçıya taşınmaz devredilecektir.
Bu yazıda Ortaklığın Giderilmesi, Ortaklığın Giderilmesi Davası, İzaleyi Şuyu ,İzalei Şuyu Davası ,ortaklığın giderilmesi davası satış usulü ,ortaklığın giderilmesi davasında hissedarlar arasında satış ,ortaklığın giderilmesi dava dilekçesi ,ortaklığın giderilmesi vekalet ücreti ,ortaklığın giderilmesi davası harç ,ortaklığın giderilmesi cevap dilekçesi ,ortaklığın giderilmesi davası dilekçe örneği ,ortaklığın giderilmesi davası avukatlık ücret sözleşmesi örneği ,ortaklığın giderilmesi aynen taksim, izaleyi şuyu davasında satışa itiraz ,izale i şuyu davası ne kadar sürer ,paylı mülkiyette ortaklığın giderilmesi ,Ortaklığın Giderilmesi Zamanaşımı ,Ortaklığın Giderilmesi Feragat ,Ortaklığın Giderilmesi Yargıtay Kararları ,Ortaklığın Giderilmesi Paylı Mülkiyet ,İzale-i Şuyu Engelleme ,Ortaklığın Giderilmesi Davası Açılamayacak Haller , Hazineye Karşı Ortaklığın Giderilmesi, İzale-i Şuyu Davası Ne Kadar Sürer, Birden fazla taşınmaz için ortaklığın ,Giderilmesi ,Ortaklığın Giderilmesi davası Önalım Hakkı , Ortaklığın Giderilmesi Davası Masrafları gibi konular işlenmiştir.