İstirdat Davası

İstirdat Davası Nedir?İstirdat kelimesi, arapça bir kelime olup, köken olarak “geri isteme, geri alma” anlamına gelmektedir. Bununla beraber istirdat kelimesi de hukuki literatürde karşılığına uygun olarak düzenlenmiştir. İcra takibi, alacaklının alacağına hızlı ve kesin olarak ulaşmasını amaçlayan bir sistematik ile dizayn edilmiştir. Bununla beraber çeşitli sebeplerden dolayı icra takibinde tanınan haklardan yararlanamayan, bu takip üzerindeki itiraz haklarını kullanamayan borçlu, icra tehdidinden kurtulmak için borçlu olmadığı halde borcu ödemek zorunda kalabilir. İşte istirdat davası, bu durumda bulunan kişilerin ödedikleri bedeli geri almalarına olanak tanıyan bir dava türüdür.

İstirdat Davası Şartları Nelerdir?İcra ve İflas Kanunu’nun 72 vd. Maddelerinde düzenlendiği üzere istirdat davası açabilmek için;

* İcra takibine konu borcun icra tehdidi altında ödenmesi

*Borcun ödenmesinden itibaren 1 yıllık sürenin geçmemiş olması

*Kişinin gerçekte borçlu olmaması gerekmektedir.

İstirdat Davası Dilekçe ÖrneğiİZMİR ................ HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

Tedbir taleplidir.

DAVACI :.......

VEKİLİ :.......

DAVALI :.......

KONU : İstirdat (geri alma) talebimiz hk.da

AÇIKLAMALAR :1-Müvekkil Ahmet .............., davalı tarafından aleyhine ....... tarihinde .......nün ....... Esas numarası ile yapılan icra takibine süresinde itiraz edememiş, yaptığı gecikmeli itiraz ise İcra Hukuk Mahkemesince reddedilmiştir.

2-Haciz ve icra tehdidinde bulunan alacaklıya, baskı altında ödeme yapmak durumunda kalan müvekkil Ahmet ......... , icra dosyasına ödeme yaparken istirdat davası açacağını belirtmiştir. Zira takibe konu borcu bulunmamaktadır.

3-Müvekkil  Ahmet ............  yukarıda esas nosu belirtilen takibe konu olan kambiyo senedinin karşılığı olan bedel davalıya ......... tarihinde ödenmiştir.

4-Haksız takip nedeni ile tekrar ödeme yapmak zorunda kalan müvekkil adına bu davayı açmak gerekmiştir.

DELİLLER : İcra Dosyası, Makbuz , yasal her türlü delil vs.

SONUÇ VE İSTEM : Açıklamalar bölümünde arz ve izah olunan nedenlerle müvekkil Ahmet ...........  tarafından İzmir İcra Müdürlüğü ........ E. sayılı dosyasında davalıya ödenen ............-TL nın ödeme tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine,  ilam taraf vekalet ücretinin adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.25.04.2022

DAVACI VEKİLİ

.......