Güvenlik Soruşturması Dava Dilekçesi

Anayasa Mahkemesi’nin kurum personel alımlarında Güvenlik Soruşturması yapılması ve bunun sonucuna göre kişilerin kurumda göreve başlatılmamasına ilişkin düzenlemeyi iptal etmesinden önce açılmış olan davalarda kullanılan dilekçe örneğini sunuyoruz.

Güvenlik Soruşturması Dava DilekçesiANKARA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI'NA

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMLİDİR

DAVACI : Onur ..................

VEKİLLERİ : Av. Berkay ŞAYİR

DAVALI : T.C. .......... BAKANLIĞI

KONU : Müvekkilin 10.01.2019 tarihli mülakat sonucu ................. bünyesinde atanmaya hak kazandığı "fizyoterapist (bireysel danışman)" kadrosuna yaptığı başvuru ile göreve başlatılması isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1-) T.C. ......... Bakanlığı ............ Genel Müdürlüğü, Dünya Bankası ile yapmış olduğu anlaşma neticesinde ............ Merkezlerinde istihdam etmek üzere bireysel danışmanlık hizmet (tam zamanlı) alımı için ............... tarihinde ilana çıkmıştır. Bu kapsamda; ............ tarihinde asil olarak yerleştirilmeye hak kazananların, ................ tarihinde ise sözlü sınav sonucu yerleştirmeye hak kazananların listesi yayınlanmıştır. Müvekkil 10.01.2019 tarihinde yapılan mülakatta başarılı bulunmuş ve ismi ".................. 'de ..................... Sözleşme numarasıyla" asil listede yayınlanmıştır. Bunun sonucunda müvekkil, kurumun istediği evrakları eksiksiz kuruma vermiştir.

2-) Müvekkilin haricen edindiği bilgilere göre müvekkilin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle göreve başlatılmayacağı, kendisine herhangi bir yazılı bildirimde de bulunulmayacağı belirtilmiştir. Zira müvekkil ile aynı tarihlerde mülakata giren pek çok kişinin ataması yapılmış olup güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlanmış; bu kişiler göreve başlatılmıştır. Fakat müvekkil göreve başlatılmadığı gibi kendisine herhangi bir bildirimde de bulunulmamıştır. ................... Merkezleri'nde bireysel danışmanlık hizmeti verebilmek için davalı idarenin onayı ve ataması zorunlu olduğu için müvekkil bu tarihe kadar mağdur edilmiştir.

3-) Müvekkilin ........................ de 'bireysel danışman' olarak atama işleminin sonucunun tarafımıza bildirilmesi amacıyla ............. tarihli ve .................. tebliğ tarihli idari başvuru dilekçemizle T.C. ............. Bakanlığı ................. Genel Müdürlüğü'nün "........................ " adresine tarafımızca başvuruda bulunulmuş ve başvurumuz "......................... " evrak kayıt numarasıyla kaydedilmiştir. Fakat idari başvurumuzun üzerinden 60 gün geçmesine rağmen davalı idarece tarafımıza yönelik herhangi bir yazılı bildirimde bulunulmayarak başvurumuz zımnen reddedildiği sonucuna ulaşılmıştır.

4-) .................. Genel Müdürlüğü'nün ............... tarihli ilanında "Bu kapsamda; ............... tarihinde asil olarak yerleştirilmeye hak kazananların, ................ tarihinde ise sözlü sınav sonucu yerleştirmeye hak kazananların listesi yayınlanmıştır. Yerleştirilmeye hak kazandığı ilan edilen adaylardan; evraklarını zamanında teslim etmeyenler ile evraklarını zamanında teslim etmesine rağmen evrakları beyan ettikleri bilgiler ile uyuşmaması sebebiyle yerleştirilme hakkını kaybedenlerin yerine, ilgili ilanlarda belirtildiği üzere sıralı adaylar için söz konusu danışmanlık hizmet alımına ilişkin başvurular puanlama esasına göre değerlendirilmiş olup, 64 pozisyon için birden fazla adayın aynı puanı alması nedeniyle söz konusu pozisyonlar için .............. tarihinde sözlü sınav yapılacaktır." şeklinde duyuru yapılmıştır. Fakat kurumun bireysel danışman istihdam etmek üzere ilan ettiği "........................ " kadrosu için de idari başvurumuzun yapıldığı tarihte duyuru yapılmamıştır. Yani müvekkilin istenen şartlara haiz olup olmadığı, bu kadroya başkaca bir personel ataması yapılıp yapılmadığına ilişkin olarak herhangi bir açıklama yapılmamıştır.

5-) Anayasa'nın 40. Maddesine göre : "Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır.

" İdarenin her türlü işlemi kanuni gerekçelere dayanmalıdır. Müvekkilin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunun ve bu araştırmanın hangi kriterler dikkate alınarak yapıldığının tarafımıza bildirilmesi gerekirken bu usul ve esaslar tatbik edilmemiş; davalı idare bildirimde bulunmaktan kaçınmıştır.

6-) Ekte sunulu idari başvuru dilekçemizden de görüleceği üzere müvekkilin başvuru tarihi itibariyle adli sicil kaydı ve arşiv kaydı bulunmamaktadır. Hakkında kesinleşmiş herhangi bir mahkumiyet hükmü bulunmadığı gibi taraf olduğu derdest bir yargılama da bulunmamaktadır. Davalı idarenin elinde müvekkilimiz aleyhine herhangi bir bilgi ya da her ne kadar hukuken tanınması mümkün olmasa da olumsuz istihbari veri varsa Mahkemenizce incelenmek üzere celbini talep etmekteyiz. Böyle bir bilgi ya da veri yoksa, işbu kanun hükümlerini gerekçe göstererek müvekkilimizin göreve başlatılmamasının sebebinin güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması olarak gösterilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

7-) Müvekkilimiz, davaya konu idari işlemden çok önce ......................'nde stajyer memur sıfatıyla ............ bölümünde, .......................'nde asil memur sıfatıyla ................ bölümünde 4 yılı aşkın süre istihdam edilmiştir. Yani müvekkil, kurumca aranan şartlara fazlasıyla haiz olup 657 Sayılı Kanun'a göre istihdam edilmemesi yönünden hiçbir sakınca yoktur.

8-) Davalı idarenin .................. Merkezleri'nde fizyoterapist (bireysel danışman) kadrosunda istihdam edilmek üzere personel alımına ilişkin yaptığı ilandaki tek koşul mülakattan başarılı olunması olup şartları sağlayan her adayın göreve başlatılması gerekmektedir. Müvekkil bu şartları sağlamış, kendisinden istenen evrakları eksiksiz vermiş ve mülakatta başarılı olmaya dayanak yeterli puanı fazlasıyla alarak ilgili kadroya girmeye hak kazanmış; fakat dava tarihi itibariyle göreve başlatılmadığı gibi kendisine herhangi bir bildirimde de bulunulmamıştır. Müvekkil bu sürecin başından sonuna kadar büyük bir mağduriyet yaşamıştır. İşbu sebeplerle öncelikle müvekkilin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunun tarafımıza bildirilmesi ve bununla beraber müvekkilin göreve başlatılması yönünde kurumunuza başvurma zorunluluğu hasıl olmuştur.

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA YÖNELİK BEYANLARIMIZ :

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununu 27. Maddesi'ne göre Yürütmenin durdurulması kararının esasa ilişkin şartları: 1- Telafi Güç Ve İmkânsız Zarar Doğması 2- Açıkça Hukuka Aykırılık olarak belirtilmiştir.

Telafisi Güç ve İmkansız Zarar Açısından:

Davalı .............. Genel Müdürlüğü, Dünya Bankası ile anlaşmasına bağlı olarak iki (2) yıl süre ile ................... Merkezleri'nde fizyoterapist (bireysel danışman) istihdam edecek; bu süre dolduktan sonra personel istihdamı anlaşma çerçevesinde devam ettirilebilecektir. Müvekkil mülakat tarihi olan .................. tarihinden bu yana yaklaşık 5 aydır işe başlatılmamıştır. Yargılamanın esasına ilişkin karar verildiği tarihe kadar müvekkilin işe başlatılmaması halinde davalı idarenin Dünya Bankası ile olan anlaşması sona erebilme ve buna bağlı olarak hukuki imkansızlık oluşma ihtimali kuvvetle muhtemeldir. Dolayısıyla tarafımızca telafisi güç ve imkansız bir zarar olduğu açıktır.

Açıkça Hukuka Aykırılık Açısından:

Davalı idarenin .................. Merkezleri'nde istihdam etmek üzere aradığı tek şart, başvuru neticesinde mülakatta başarılı olmaktır. Müvekkil bu mülakatta birinci olarak "........................... " sözleşme numarasıyla asil olarak seçilmiştir. Fakat işe başlamak için gerekli olan atama işlemleri kurum tarafından yapılmamış; buna dayanak olarak hiçbir bildirimde bulunulmamıştır. Dolayısıyla açıkça hukuka aykırılık şartının gerçekleştiği kabul edilmelidir.

HUKUKİ DELİLLER :

1-) Müvekkilin memuriyetine ilişkin .................... ve ......................'nde bulunan hizmet belgesi ve özlük dosyası

2-) SGK bünyesinde hizmet döküm cetveli

3-) .............. Bakanlığı ................. Genel Müdürlüğü ................. Merkezleri personel istihdamına ilişkin ilan, mülakat ve sonuç listesi dahil tüm belgeler

4-) ............... tebliğ tarihli idari başvuru dilekçemiz

5-) Adli sicil ve arşiv kayıtları

6-) Bilirkişi incelemesi

7-) Her türlü sair delil

SONUÇ VE İSTEM : Açıklamalar bölümünde arz ve izah olunan nedenlerle;

1-) Müvekkil Onur ................ 'nün T.C. ................. Bakanlığı .................. Genel Müdürlüğü Bütçe ve Projeler Dairesi Başkanlığı Dünya Bankası Satınalma Birimi bünyesinde yürütülen mülakat sonucu göreve başlatılması yönünde yaptığımız başvurunun zımnen reddi işleminin İTİRAZEN İPTALİNE,

2-) Müvekkil Onur ................. ’nün geriye dönük hakları muhafaza edilerek ............................... 'de fizyoterapist olarak GÖREVE BAŞLATILMASINA,

3-) Yargılama süresince YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA ve müvekkilin tedbiren GÖREVE BAŞLATILMASINA, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı idare üzerinde bırakılmasına KARAR VERİLMESİNİ saygılarımızla arz ve talep ederiz. 11.04.2022

Davacı Onur ...............

Vekilleri

EKLERİ:

1-) Onanmış Vekaletname Örneği

2-) Mülakat sonuç belgesi

Bu makale Avukat Gizem Deren Pınar tarafından hazırlanmıştır. İçerikleri tamamen özgün olup avukat meslektaşların kullanımı için herhangi bir izin gerekmemektedir. Avukat olmayanlar tarafından kullanımı izin alınmadan mümkün değildir. Güvenlik Soruşturması Davası ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.