Elatmanın Önlenmesi İhtarnamesi

Giriş :


Taşınmaz malikleri, kendi taşınmazlarında herhangi bir kira sözleşmesi olmaksızın ve kira bedeli ödenmeksizin oturan kişilere “işgalci sıfatına haiz oldukları” gerekçesiyle “el atmanın önlenmesi davası” ikame edebilirler. Bu dava ikame edilmeden önce tamamen ihtiyari nitelikte ihtarname de gönderebilirler. Bilinmelidir ki bu davayı açabilmek için ihtarname gönderme zorunluluğu bulunmamaktadır. Fakat dava açmadan önce son bir şans vermek maksadıyla gönderilebilecek ihtarname örneğini makalemizde sunuyoruz.

El atmanın Önlenmesi İhtarname Örneği


İZMİR . NOTERLİĞİ'NE

KEŞİDECİ : ÖZDEN .................

VEKİLİ : Av. BERKAY ŞAYİR

(Adres antettedir)

MUHATAP : SERDAR ..............

KONU : İşgalci olarak oturduğunuz taşınmazda elatmanın önlenmesi ile ecrimisil bedellerinin ödenmesi hk.da

AÇIKLAMALAR :

Sayın muhatap;

Müvekkilin maliki olduğu "......... ili, ....... ilçesi, 0 Pafta No 0000 Parsel No Mesken nitelikli 0. Kat 0 No'lu Bağımsız Bölüm" nitelikli taşınmazı 2016 yılından bu yana kullanmaktasınız. İlgili taşınmaz salt müvekkil adına kayıtlı olup tek maliki müvekkildir.

Müvekkil tarafından ihtar konusu taşınmazın kullanımı bakımından tarafınıza herhangi bir muvafakat verilmemiş; tarafınızla herhangi bir kira sözleşmesi akdedilmemiştir. Müvekkille aranızda herhangi bir sözleşme olmadığından bahisle hali hazırda Türk Medeni Kanunu anlamında işgalci konumunda bulunmaktasınız.

İşbu sebeple ihtar konusu ......... ili, ....... ilçesi, 0 Pafta No 0000 Parsel No Mesken nitelikli 0. Kat 0 No'lu Bağımsız Bölüm" olarak Tapu Müdürlüğü'nde kayıtlı ve "..... Mh. 00 Nolu Koop. ........ Apt. Kat 0 Daire 0 ............... " adresinde bulunan taşınmazı on beş (15) gün içinde boşaltarak haksız işgale son vermenizi, ilgili taşınmazı 2016 yılından bu yana kullanmanız sebebiyle ecrimisil bedelini tarafımıza ödemenizi, aksi takdirde elatmanın önlenmesi ile ecrimisil taleplerimizi dava yoluyla tarafınıza ileterek yasal yollara başvuracağımızı, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin tarafınıza yüklenebileceğini saygılarımızla ihtar ederiz.

Sayın Noter işbu ihtarımızın bir suretinin muhatabına tebliğini rica ederim. 13.07.2022

Keşideci Özden ............

Vekili

EK-1: Onanmış Vekaletname Örneği

Bu makale Avukat Gizem Deren Pınar tarafından hazırlanmıştır. İçerikleri tamamen özgün olup avukat meslektaşların kullanımı için herhangi bir izin gerekmemektedir. Avukat olmayanlar tarafından kullanımı izin alınmadan mümkün değildir. Dava el atmanın önlenmesi ihtarnamesi ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.