Devremülk Satış Sözleşmesinden Cayma / İhtarname

Devremülk kavramı, artık günümüzde iyiden iyiye oturmuş ve toplumun birçok kesimi açısından bilgi sahibi olunmuş bir kurumdur. Kişiler şirketlerin sahibi olduğu arsa ya da taşınmazları yılın bir dönemi kullanmak maksadıyla satın almakta ve bunu tapu siciline işletebilmektedir. Peki kişiler bundan vazgeçmek isterse ne yapmaları gerekecektir?

Devremülk satışı, en nihayetinde bir tüketici işlemi olduğu için kişiler 14 günlük yasal süre içinde sözleşmeden caydığını karşı tarafa bildirirse bu sözleşme hükümsüz kalacak ve verilmiş olan tüm peşinatlar iade edilecektir. İhtarnameye rağmen taraf kişi ya da şirket almış olduğu bedelleri iade etmezse Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuru yoluyla bunların iadesi talep edilebilecektir.

Sözleşmeden Cayma İhtarname Örneği

İHTARNAME

İHTAR EDEN : Sevda ....................................

MUHATAP : 1-) DOĞA .................

2-) NATUR ............

KONU : İhtar konusu Devre Mülk/ Hisseli Gayrimenkul Satış Sözleşmesi’nden cayma hakkımın kullanılması hk.da

AÇIKLAMALAR :

Sayın muhatap;

Bilindiği üzere tarafınızla 111111111111111 Sözleşme Numarası ile 09.10.2021 tarihinde “Hisseli Gayrimenkul Satış Sözleşmesi” düzenlenmiştir. Bu sözleşme, “....... ili, ........... İlçesi, ........... ......... Mevkii, aaaaaaaaaaaa Pafta, 222 Ada, 3333 parsellerden birinin üzerine kurulu bağımsız bölümlerden birinin 7/36500 hissesinin satışı, satış bedeli, teslimi, site aidatı, resim, harç ve vergilerin ödeme koşulları ile karşılıklı taahhütleri kapsamaktadır.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 50/6. maddesi ile Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliği’nin 7.maddesi uyarınca tüketici, on dört gün (14) içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

Ben de tarafınızla imzalamış olduğum 09.10.2021 tarihli “Hisseli Gayrimenkul Satış Sözleşmesi” başlıklı sözleşmeden 14 günlük yasal süre içinde cayma hakkımı kullandığımı ve sözleşmeyi feshettiğimi bildiriyorum. Bu aşamadan sonra tarafınıza ödenmiş olan 2.000,00-TL peşinat bedelinin ve tarafınıza bu sözleşme ile ilgili verilmiş olan tüm senetlerin 7 (yedi) gün içinde tarafıma iade edilmesini, işbu peşinat bedeli ile senetlerin iade edilmemesi durumunda sözleşmeden doğan zararlarımın tazmini için yasal yollara başvuracağımı, dava masraflarının tarafınıza yüklenebileceğini saygılarımla ihtar ederim.

Sayın noter üç nüsha halindeki bu ihtarnamenin bir suretinin muhataba tebliğini, bir suretinin noterliğinizde muhafazasını, tebliğ şerhli bir suretinin de tarafıma verilmesini saygılarımla talep ederim. 22.10.2022

İhtar Eden

Sevda ........

Bu makale Avukat Gizem Deren Pınar tarafından hazırlanmıştır. İçerikleri tamamen özgün olup avukat meslektaşların kullanımı için herhangi bir izin gerekmemektedir. Avukat olmayanlar tarafından kullanımı izin alınmadan mümkün değildir. Dava devremülk sözleşmelerinden cayma ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.