Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı Boşanma Nedir?Türk Medeni Kanunu’nun 166/3. maddesine göre: “Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. “ denilmektedir.

Buna göre en az bir yıl evli kalmış eşlerin nafaka, tazminat, velayet, mal taksimi gibi konularda uzlaşması durumunda boşanma davası açılmadan önce ortak bir protokol ile mahkemeye başvurması gerekmektedir. Bu protokol ile birlikte en yakın tarihte düzenlenen duruşmaya eşler birlikte katılır ve protokolü tekrar ederler. Kanuna uygun olduğu kanaatine varırsa hakim protokol uyarınca çiftlerin boşanmasına karar verir. Buna “Anlaşmalı Boşanma” denilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanmalıdır?Anlaşmalı Boşanma davalarında en önemli unsur hiç şüphesiz Anlaşma Protokolüdür. Zira bu olgunun temelini protokol oluşturmaktadır. Eşlerin kişisel durumlarına göre protokol şekillenebilmekle birlikte genelde belli başlı unsurların kanuna, yargı kararlarına ve sözleşmelere uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Sonradan çıkabilecek uyuşmazlıkların en başından önlenebilmesi ve bu hususta tedbir alınabilmesi için mutlaka avukat yardımı ile bu sürecin yürütülmesini tavsiye ediyoruz. Zira bu işi meslek edinen ve profesyonel olarak bu alanda çalışan her avukat, sıradan vatandaşların görmediği ya da önemsemediği unsurları da protokol hazırlanırken değerlendirecek ve sorumluluğu gereği her hususu ayrıntısı ile aktaracaktır.

Protokol metni, eşlerin kişisel ilişkilerine göre değişmekle birlikte temelde belli nüveleri bünyesinde barındırmaktadır. Bunların başında eşlerin birbirlerinden nafaka ve tazminat talepleri gelmektedir. Eğer eşlerden biri evlilik sona erdikten sonra yoksulluğa düşecek ise evlilik dönemindeki ekonomik durumunun bir parça korunması için mahkemece nafaka tayin edilebilir. Bu husus hiç şüphesiz Anlaşma Protokolünde de düzenlenebilir. Yine eşlerin birbirlerinden tazminat talepleri de söz konusu olabilecektir. Bu tazminat talepleri, maddi kayıpları işleyen maddi tazminat olabileceği gibi manevi kayıpların telafisini amaçlayan manevi tazminat da olabilir. Yine diğer konular arasında mal paylaşımı, müşterek çocukların velayeti, kişisel eşyaların iadesi, ziynet eşyaları, mülklerin kullanımı gibi etmenler de sayılabilir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği 2022ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

I- Taraflar İşbu Anlaşmalı Boşanma Protokolü (“Protokol”); 000000000000 T.C. kimlik numaralı Ayşe ................ ile 000000000000 T.C. kimlik numaralı Gürkan .............. arasında aşağıda belirtilen hususlarda tam bir uzlaşma sağlanarak boşanma ve boşanmanın hukuki ve mali sonuçlarının düzenlenmesi amacıyla imzalanmıştır. İşbu Protokol metninde bundan böyle Ayşe .............. ve Gürkan ............. birlikte “Taraflar”; ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaklardır.

II- Amaç Taraflar; İzmir 00. Aile Mahkemesi’nin 0000/000 Esas sayılı çekişmeli boşanma davasına sunulmak üzere; anlaşmalı boşanmak amacı ile işbu protokolü düzenlemiş olup anlaşmalı boşanmaya karar verilmesini ve işbu protokolün aynen onaylanmasını talep etmektedirler. İşbu Protokol çerçevesinde anlaşmalı boşanma için İzmir 00. Aile Mahkemesi’nce belirlenecek duruşma günü ve saatinde taraflar duruşmada hazır bulunacak ve Protokol hükümlerini kabul ettiklerini mahkemeye beyan edeceklerdir. İşbu protokolde tarafların; velayet, malvarlıkları, nafaka talepleri dahil olmak üzere evlilik birliğinin sona ermesine bağlı olan tüm hukuki ve mali konulardaki talepleri nihai ve eksiksiz olarak düzenlenmektedir. Taraflar, bu Protokol’ün adil ve hakkaniyete uygun bir paylaşım ve düzenleme içerdiğini kabul ederek aşağıdaki hususları kabul ve taahhüt etmektedirler.

III- Anlaşma Şartları Taraflar, işbu Protokol maddeleri kapsamında evlilik birliğinin sona ermesini kabul ederek anlaşmalı boşanma konusunda mutabık kalmışlardır.

1- Velayet ve Şahsi Münasebet

1.1- Tarafların müşterek çocuğu 00/00/0000 doğumlu Ertan ................ velayeti ortak velayet olacak şekilde kararlaştırılmıştır. Müşterek çocuk, kimin yanında kalacağına kendisi karar verecektir.

2- Nafaka ve diğer giderler

2.1- Gürkan ............. müşterek çocuk için aylık 750,00-TL iştirak nafakası ödeyecektir. Nafaka bedelleri her ayın 1. ve 3. günleri arasında anne Ayşe .............’ın bildireceği hesap numarasına nakden ödenecektir.

3- Boşanmanın mali sonuçları

3.1- Gürkan ............., Ayşe .............’a maddi ve manevi tazminat miktarı olarak toplam 30.000,00-TL ödeme yapacaktır. İşbu ödeme 6 eşit taksit ile olmak üzere en geç 00/00/0000 tarihine kadar Ayşe .............’ın bildireceği hesap numarasına ödenecektir.

3.2- Taraflar arasında alacakların ödenmesi konusunda nakden ve tek seferde mi ödeneceği yoksa taksitle mi ödeneceği konusunda bir anlaşma sağlanmış ise; bir tarafın kararını değiştirmesi durumunda zarara sebep olmayacak şekilde diğer yolu tercih ettiğini açıkça ve yazılı bir şekilde karşı tarafa bildirmesi gerekmektedir.

3.3- Tarafların yukarıdakilerden başka birbirlerinden talep ettikleri başkaca maddi ve manevi tazminat, yoksulluk nafakası, ziynet eşyası, ev eşyası, mal rejiminin tasfiyesinden doğan katkı payı, katılma alacağı, değer artış payı ve benzeri anlamında bir hak veya alacakları bulunmamaktadır.

3.4- Taraflar, işbu protokolde belirtilen şekilde imza tarihinden tarihten itibaren vergi borçları da dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere hiçbir ortak borç veya yükümlülüğü üstlenmeyeceklerini kabul etmektedirler. Taraflardan her biri bu Protokol tarihinden önce ve sonra edindikleri tüm borçlardan münferiden sorumlu olacakları hususunda anlaşmışlardır.

4- Son hükümler

4.1- Taraflar birbirlerinden karşılıklı olarak vekâlet ücreti ve yargılama gideri talebinde bulunmayacaklardır.

4.2- İş bu Protokolle birlikte taraflar; boşanma prosedüründe karşılıklı olarak ileri sürülebilecek hak ve iddialarının her biri yukarıda yazılı maddelerden ibaret olmakla beraber, karşılıklı olarak boşanma neticesindeki tüm çekişmeler ortadan kalkacak şekilde birbirleriyle anlaşmışlardır.

4.3- Taraflar; boşanmanın yukarıdaki şekilde gerçekleşmemesi halinde işbu protokol hükümlerinin herhangi bir delil niteliğinde olmayacağını, hiçbir şekilde kabul anlamına gelmeyeceğini, leh veya aleyhe kullanılamayacağını kabul ve taahhüt ederler. Medeni Kanun’un 166/3 maddesi uyarınca toplam 2 (iki) sayfa, 4 (dört) ana maddeden oluşan işbu Protokol kendi içinde bir bütün olarak, taraflarca, hiçbir etki ve baskı altında kalınmaksızın ve tarafların iradelerine uygun şekilde hazırlanmış ve 3 nüsha olarak İzmir’de tanzim ve ___________________ tarihinde imza edilmiş olup hakimin tasdikine sunulacak ve hakimin tasdiki ile geçerlilik kazanacaktır.

Ayşe ............. (TC : 0000000000000000)

Gürkan .............(TC: 000000000000000)