Boşanma Kararının Temyizi

Boşanma Davalarında İstinafBoşanma davalarında yerel mahkemece yani Aile Mahkemesi’nce verilen karar, hemen kesinleşmemektedir. Buna göre çekişmeli boşanma davaları açısından tarafların belirli bir süre içinde ilgili karara itiraz edip üst mahkemeye taşıma hakları bulunmaktadır. Buna göre her iki eş de boşanmayı istemekle birlikte mahkemece boşanma dışında verilen tazminat, nafaka, velayet gibi konularda verilen karardan memnun olmayabilir. Dolayısıyla bu yöndeki kararların üst mahkemece denetime tabi tutularak incelenmesi de en doğal haklarıdır. Yerel mahkemece verilen bir hüküm de tarafların 2 haftalık süre içinde istinaf kanun yoluna başvurduklarını beyan eden bir dilekçeyi, yerel mahkemeye sunmaları durumunda İstinaf Mahkemesi’ne gönderilecektir.

Boşanma Davalarında İstinaf Ne Kadar Sürer?İstinaf talebi ile yerel mahkeme dosyası kendisine gelen İstinaf mercileri, öncelikle usul yönünden dosyayı inceleyecektir. Eğer ki dosya, süresi içinde itiraz ve istinaf edilerek kendisine gönderildiyse, incelemeyi yapacak olan Hukuk Dairesi’nce bir sıralama yapılarak dosya beklemeye alınacaktır. Fakat süre yönünden sakat bir hukuki durumun varlığı halinde istinaf mercileri itirazı usul yönünden reddedecek ve yerel mahkemeye gönderecektir. Bu ilk inceleme süresi 1 ayı bulabilmektedir. Bunun dışında süre ya da usuli açıdan herhangi bir eksiklik bulunmaması halinde istinaf merciler, 8-10 ay içinde esasa ilişkin karar verebilmektedir.

Boşanma Davalarında TemyizKural olarak bir yargı kararının temyiz edilebilmesi için Yargıtay’a kadar mevcut tüm hukuki itiraz süreçlerinin tamamlanması ve hukuki ihtilaf yaratacak bir karar bulunmaması gerekmektedir. Yani yerel mahkeme tarafından bir karar verildikten sonra mutlaka istinaf kanun yoluna başvurulmalıdır, doğrudan Yargıtay’a temyiz talebi ile başvurulamaz. Bunun yanında istinaf merciinin dosyayı kesin olarak sonuçlandırması, yani yerel mahkeme kararında isabetsizlik görmeden istinaf başvurusunun reddine karar vermesi gerekmektedir. Bu halde temyiz başvurusu yapılabilecektir.

Boşanma Davalarında Temyiz Ne Kadar Sürer?İstinaf mercileri tarafından “istinaf başvurusunun reddine karar verilen” taraf, karar kendisine tebliğ edildikten sonra 2 haftalık süre içinde yine kararı veren merciiye bir dilekçe ile temyiz talebinde bulunmalı ve gerekli Temyiz Harçlarını mahkeme veznesine yatırmalıdır. Bu halde dosya Yargıtay’ın ilgili Hukuk Dairesi’ne gönderilecektir. Yargıtay tarafından aynı istinaf mahkemelerinde olduğu gibi öncelikle usul yönünden bir inceleme yapılacak; süre, harç ya da taraf ehliyeti bakımından bir sorun görülmezse dosya esastan incelenmek üzere beklemeye alınacaktır. Bu süre istinaf mahkemelerinde olduğu gibi takribi olarak 8-10 ayı bulabilmektedir.

Boşanma Davalarında Temyiz Aşamalarıİstinaf mahkemelerinden farklı olarak Yargıtay, dosyanın esastan incelenmesine karar vermemektedir. İstinaf mahkemeleri, dosyanın karar aşamasına gelme süresine kadar usulü bir eksiklik saptarsa dosyanın tekrardan incelenip delillerin toplanması amacıyla dosyayı yerel mahkemeye iade edebilir; dosyada usuli bir eksiklik bulunmamasına rağmen esas ilişkin bir hata tespit ederse kendisini yerel mahkeme yerine koyarak önceki kararı kaldırır ve yeniden karar verebilir. Oysaki Yargıtay, esasa ilişkin yeniden bir değerlendirme yapamaz; bu yönde kendisi yeniden bir karar veremez. Saptadığı hukuka aykırılıkları yerel mahkemeye göndererek tamamlanması talep edilebilir.

Bu açıdan Yargıtay’ın

* Onama

* Bozma

* Düzelterek Onama

* Kısmen Bozma şeklinde karar vermesi mümkündür.

Boşanma Kararının Kesinleşmesiİstinaf aşamasında temyiz edilmeyen kararlar 2 hafta sonunda kendiliğinden kesinleşmektedir. Yargıtay’a başvurularak temyiz edilen kararlar açısından ise Yargıtay’ın verdiği “onama” kararı örneğinde karara karşı yalnız “Karar Düzeltme Başvurusunda” bulunabilmektedir. Bu süre sonunda da “Onama” kararının tekrar edilmesi halinde karar kendiliğinden kesinleşecektir.

Anahtar Kelimeler:

temyiz avukatı, istinaf avukatı, izmir boşanma avukatı, çiğli boşanma avukatı, karşıyaka boşanma avukatı, bayraklı boşanma avukatı, konak boşanma avukatı, buca boşanma avukatı