Boşanma Davasında Tedbir Nafakası

Tedbir Nafakası Nedir?Tedbir Nafakası, eşlerden birinin boşanma davasını ikame etmesiyle birlikte talep edebildiği, boşanma davası süresince yaşanabilecek ekonomik yetersizliklerin ortadan kaldırılması ve dava sona erene kadar eşler arasındaki maddi ilişkinin korunması amacıyla hakim tarafından re’sen ya da talep ile bağlantılı olarak hükmedilebilecek bir nafaka türüdür. Genel olarak taraflardan birinin boşanma süreci ile birlikte maddi durumunun zora girmemesi amacıyla dava bitene kadar tedbiren bağlanan para alacağı olarak adlandırılabilir.

Tedbir Nafakasına Ne Zaman Hükmedilir?Kural olarak boşanma davası ile birlikte talep edilen tedbir nafakası, halk nezdinden çokça bilinmeyen Ayrılık Davası ile birlikte de talep edilebilir. Dava dilekçesinin Sonuç ve İstem kısmında “Tedbir Nafakası” şeklinde talep edilebileceği gibi birleşen davalar yönünden de birleşme tarihinden itibaren ara karar ile hükmedilebilir. Burada esas olan tedbir nafakası talep eden tarafın talep tarihidir. Eğer dava dilekçesinde bu yönde bir talep yoksa ve sonradan bu talep yargılamanın herhangi bir safhasında ileri sürülürse o talep tarihinden itibaren en kısa sürede ara karar ile karar verilmesi gerekmektedir. Dava dilekçesi ile birlikte talep edilmesi halinde genelde bu süre 15 günü bulabilmektedir.

Tedbir Nafakası Ne Kadar Sürer?Tedbir nafakası, ismi ile müsemma olduğu üzere dava bitene kadar tedbiren bağlanan bir nafaka türüdür. Buna göre hakim, boşanma süreci boyunca eşlerden birinin mevcut evlilik içindeki maddi durumunun sekteye uğramaması ve sonradan uğrayabileceği zararların başlangıçta kısmen de olsa telafi edilmesi amacıyla dava bitene kadar tedbir nafakasına hükmeder. Bu açıdan boşanma ya da ayrılık davasında karar verilmesi ile birlikte de tedbir nafakası kendiliğinden hükümsüz kalacaktır. Çünkü boşanma davası sonunda eğer şartları varsa tedbir nafakası, kendiliğinden yoksulluk nafakasına evrilecektir. Yine tedbir nafakası verilmesini gerektirir şartlar, boşanma davası süresince kendiliğinden ortadan kalkarsa; örneğin talep eden eşin tedbir nafakasına ihtiyacının olmadığı anlaşılırsa hakim yine tedbir nafakasına ilişkin kararından dönebilir.

Tedbir Nafakasına Karar Verilirken Kusur İncelemesi Yapılır Mı?Diğer nafaka türlerinden farklı olarak Tedbir Nafakası, kusur incelemesine tabi olmayan geçici bir nafaka türüdür. Tıpkı Tapu İptal ve Tescil Davalarında olduğu gibi dava bitene kadar zarar oluşmasını engellemek için sadece dava süreci ile bağlantılı olarak karar verilen bir nafaka türüdür. Buna göre Yoksulluk Nafakası’nda olduğu gibi kusur incelemesi yapılmaz. Tek inceleme, eşler arasındaki maddi durumunun boşanma sürecinde ve sonrasında bozulma ihtimalidir. Bu açıdan herhangi bir kusur incelemesi yapılmadığı gibi Türk toplumunda uygulaması sık olmasa da cinsiyet ayrımı yapılmaksızın erkek bireyler de tedbir nafakasından hukuken yararlanabilmektedir.

Tedbir Nafakası Miktarı Nasıl Belirlenir?Tedbir Nafakası’nın en erken dava dilekçesi ile birlikte yargılamanın başında talep edilebildiğini belirtmiştik. Peki bu durumda hakim karşı tarafın talebi ile uygun olarak mı miktarı belirleyecektir? Burada esas olan husus, tarafların ekonomik durumunun, gelirinin ve harcamakla mükellef oldukları ortak giderlerin ne olduğunun hakim tarafından anlaşılmasıdır. Hakim taraflar arasında ihtilafsız olan konuları ön plana çıkararak ve her iki tarafın da haklarını koruyarak uygun bir nafaka miktarına hükmedebilmektedir. Bunun belirli bir matematiği bulunmamakla beraber genellikle eşlerin maaş bordrolar ı getirtildikten sonra o maaş miktarına göre objektif bir değerlendirmek yapılmaktadır. Yine nafaka talebinde bulunan eş, müşterek çocuklardan bir ya da birkaçına bakmakla mükellef ise tedbir nafakası miktarı için bu husus da etkili olmaktadır.

Tedbir Nafakası Ödenmezse Ne Olur?Tedbir Nafakası da kural olarak bir nafaka türü olmakla birlikte ödenmediği hallerde İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili maddeleri gereği yaptırıma tabi unsurlar söz konusu olabilecektir. Bilindiği üzere Yoksulluk Nafakası’nın ödenmemesi halinde İcra Ceza Mahkemesi’ne yapılabilecek bir şikayet ile kişinin 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılması talep edilebilmektedir. Bu açıdan bu durum, Tedbir Nafakası için de geçerlidir.

Anahtar Kelimeler:

izmir boşanma avukatı, izmir avukat, izmir avukatı, izmirin en iyi avukatı, izmirin en iyi boşanma avukatı, nafaka avukatı, tedbir nafakası, izmir nafaka avukatı,

Avukat Gizem Deren Pınar