Banka Hesaplarına Konulan Haczin Kaldırılması

Banka Hesaplarına Haciz Konulmasıİcra ve İflas Kanunu’nun 106. maddesi uyarınca taşınmaz üzerinde bulunan haciz süresi 1 yıl, taşınır üzerinde bulunan haciz süresi 6 aydır. Alacaklı bu süre içinde haciz konulan malın satışını istemek zorundadır. Aksi halde hacizler düşecektir. Yine borçlunun üçüncü şahıslar nezdinde bulunan alacakları da taşınır hükmündedir. Dolayısıyla üçüncü kişi konumunda bulunan bankalarda bulunan mevduatlar da taşınır hükmünde olacaktır. Alacaklı haczin konulmasından itibaren 6 ay içinde ilgili mevduatların dosya hesabına aktarılmasını istemezse haciz düşecek, borçlu bir talep dilekçesi ile banka hesaplarında bulunan hacizlerine kaldırılmasını talep edebilecektir.

Banka Haciz Kaldırma TalebiİZMİR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Dosya No: ............./.............

Konu: Banka Hesaplarına Konan Hacizlerin Kaldırılması Talebi

AÇIKLAMALAR:

Yukarıda dosya numarası yazılı müdürlüğünüz dosyası kapsamında aşağıda belirtilen banka hesaplarına hacizler uygulanmıştır. Söz konusu banka hacizleri ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hacizlerin kaldırılması ve müdürlüğünüzce haczin fekkine karar verilmesi için talepte bulunmak zorunluluğu hasıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM: Açıklamalar bölümünde arz ve izah olunan nedenlerle;
Dosya kapsamında uygulanan hacizler ile ilgili olarak belirtilen gerekçelerle hacizler düşmüş bulunmaktadır. Hacizlerin fekkine karar verilmesini ve verilen kararın yatırılan masraflar doğrultusunda ilgili bankalara müdürlüğünüz tarafından tebliğini saygılarımla arz ve talep ederim.29.05.2022

Adı, Soyadı

................................................

imza

BANKA HESAP BİLGİSİ: .........................................