Araç Haciz Kaldırma

Araç Haciz Kaldırma Ne Demek?Haciz, bir icra dosyasının tarafı olarak borçlu sıfatıyla dosyada yer alan ve tarafı olduğu icra takibinin kesinleşmesi ile alacaklı tarafın, borçlunun yedinde bulunan tüm malvarlıkları üzerine satılmak üzere konulan şerhi ifade etmektedir. Buna göre alacaklı taraf, takip kesinleştikten sonra borçlunun maliki olduğu araç üzerine haciz koyabilir. Konulan haciz, aracın alım satımına ilişkin bir engel teşkil etmemekle beraber; aracı sonradan satın alan kişi açısından bir uyarı niteliği taşımaktadır.

Araç Üzerindeki Haciz Nasıl Kaldırılır?Trafik siciline kayıtlı bir aracı üzerinde haciz bulunan bir kişi, mevcut haczi kaldırmak için belli şartları yerine getirmelidir. Buna göre;

*Borcun ödenmesi

*Hatalı haciz işlemi( sehven konulan kayıt)

*Alacaklı ile anlaşarak borcun sona sermesi

*Haczin süre nedeniyle düşmesi

*Menfi tespit davasının kabulü gibi hallede araç üzerindeki haciz kaldırılabilecektir.

Araç Haciz Kaldırma Dilekçe ÖrneğiİZMİR ... İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Dosya No: ............./.............

Konu: Araç üzerindeki haczin kaldırılması hk.da

AÇIKLAMALAR:

Yukarıda esas numarası yazılı müdürlüğünüz dosyası ile aşağıda plaka bilgisi yazılı aracın ait trafik kaydı üzerine haciz konulmuş olup haciz tarihinden itibaren yasal süresi içinde satışı istenilip satış avansı dosyaya yatırılmamıştır. İşbu nedenle İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince haczin fekki için talepte bulunmak zaruretimiz hâsıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM: Açıklamalar bölümünde arz ve izah olunan nedenlerle; aşağıda plaka bilgisi yazılı araca ait trafik kaydı üzerine dosyanızdan konulan haczin İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince fekkine karar verilerek ilgili Sicil Müdürlüğü’ne konulan haczin kaldırılması için müzekkere yazılmasına karar verilmesini, dosyanız borçlusu olarak saygılarımla arz ve talep ederim.

Adı, Soyadı

................................................

imza

PLAKA BİLGİSİ: .........................................