Aciz Nedeniyle İflas

İflas Ne Demek?Genel İcra Hukuku kurallarına göre adi alacak sahibi olan alacaklı, alacağına karşılık borçlunun yedinde bulunan malvarlığının sadece alacağına yeter tutarı üzerinde haciz imkanına sahiptir. İflas yolu ile takibe geçilmesi halinde borçlu, alacaklıya karşı sadece borca yeter malvarlığı ile değil; tüm malvarlığı ile bir bütün olarak sorumludur. İflas davasının tamamına müteakip borçlunun malvarlığının tasfiyesiyle birlikte borçludan alacaklı olan herkes, malvarlığı yettiği müddetçe alacaklarını alacaklardır.

İflas Yolları1-) Takibe Dayalı İflas Yolları

*Genel İflas Yolu

*Kambiyo Senetlerine Mahsus İflas Yolu

2-) Doğrudan Doğruya (Takipsiz) İflas Yolu

* Alacaklının Talebi İle Takipsiz İflas

* Borçlunun Talebi ile Takipsiz İflas

Borçlunun Talebi İle Takipsiz İflas Yoluİcra ve İflas Kanunu’nun 178. maddesinin 1. fıkrasına göre: “İflasa tabi bir borçlu, aciz halinde bulunduğunu bildirerek yetkili mahkemeden iflasını isteyebilir. Borçlu, bu halde bütün aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim ve adreslerini gösteren mal beyanını iflas talebine eklemek zorundadır. Bu belge mahkemeye ibraz edilmedikçe iflasa karar verilemez “ denilmektedir.

Buna göre borçlu, yetkili ve görevli Asliye Ticaret Mahkemesi’ne iflas talepli olarak dava açacaktır. Yine söz konusu dava dilekçesinde bütün malvarlığı ve kendinden alacaklı olan kişilerin listesi ayrıntılı şekilde yer almalıdır.

Aciz Nedeniyle İflas Dava Dilekçesi....... SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

İFLAS İSTEYEN

BORÇLU :.......

VEKİLİ :.......

KONU : Aciz nedeniyle doğrudan doğruya iflas istemidir.

AÇIKLAMALAR :

1-Müvekkilimize ait olan .................. şirketi, inşaat malzemeleri satmaktadır. Deprem ve ekonomik kriz sonrası müşterilerinden alacaklarını toplayamayan müvekkilimiz, gerek mal aldığı kişilere ve gerekse bankalara önemli derecede borçlanmıştır.

2-Müvekkilimiz, iyi niyetle ödemeleri yapmaya çalışmış, ancak son kriz nedeni ile tıkanma noktasına gelmiştir.

3-Müvekkilimizin gerek menkul ve gerekse gayrimenkul malları ile banka hesaplarını ve diğer aktiflerini, ayrıca tüm borçlarını ekli liste ile sunmaktayız. Müvekkilimizin borcu malvarlığını çoktan aşmış durumdadır. Müvekkilimizin iflasını istemekteyiz.

YASAL NEDENLER : İİK m.178

KANITLAR :

Müvekkil şirketin hesap kayıtları, bilançosu, mal beyanı ve her türlü yasal kanıt.

CEVAP SÜRESİ : 10 Gündür

İSTEM SONUCU :

Açıklanan nedenlerle iflas davamızın kabulü ile iflasa karar verilmesini talep ederiz.

DAVACI BORÇLU VEKİLİ

.......

Anahtar Kelimeler: izmir avukat, avukat, izmirin en iyi avukatı, izmiri icra avukatı, izmir iflas avukatı, izmir boşanma avukatı