2022 Yılı Tavsiye Niteliğinde Avukatlık Ücret Tarifesi (İzmir)

2022 Yılı Tavsiye Niteliğinde Avukatlık Ücret TarifesiBilindiği Üzere Avukatlık, kamu niteliğindeki serbest nitelikli bir meslek dalıdır. Bu açıdan hem kamusal nitelikleri hem de serbest çalışma nitelikleri bazı durumlarda önem arz etmektedir. Avukatlar da aldıkları işin bedelini bağlı oldukları meslek birimlerinin belirledikleri standart tarifenin aşağısında kalmamak kaydıyla serbestçe belirleyebilmektedir. Burada ikili bir ayrım vardır. Türkiye Barolar Birliği, her yıl Adalet Bakanlığı'nın da görüşünü alarak Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yayınlamaktadır. Dolayısıyla hiçbir avukat burada yzana bedellerin daha altında bir bedelle iş takibi yapmamalı, dava üstlenmemelidir. Fakat bunun dışında avukatların bağlı oldukları barolar nezdinde "Tavsiye Niteliğinde" ücret tarifesi yayınlanmaktadır. Bu emredici olmamakla birlikte günün koşullarına göre tercihen uygulanabilmektedir. Bizler de İzmir Avukatı olarak İzmir Barosu'nun 2022 yılı için yayınladığı Tavsiye Niteliğinde Avukatlık Ücret Tarifesi'ni burada yayınlıyoruz.

A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR1-) Kat Mülkiyeti Yasası’ndan kaynaklanan uyuşmazlıklar / 8.009,00 TL

2-) Mirasçılık belgesi alınması / 5.051,00 TL

3-) Tahliye davaları / 8.467,00 TL'den az olmamak üzere, yıllık kira bedelinin %15'i

4-) İzale-i şuyu (paydaşlığın giderilmesi) davaları / 12.258,00'den az olmamak üzere dava konusu malın/malların muhammen bedelinin müvekkil payına düşen miktarının %15’i

5-) Vesayet ve Kayyum Davaları / 8.973,00 TL

6-) Vasiyetnamenin okunması, tereke tespiti, terekede ihtiyati tedbirler, mirasın reddi, miras şirketine mümessil tayinine ilişkin davalar / 12.618,00 TL

7-) Mirasta defter tutulması / 12.618,00 TL'den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

8-) Kira tespiti ve kira bedelinin artırımı davaları / 8.467,00 TL'den az olmamak üzere artan yıllık kira bedelinin % 15'i (Kira farkına ilişkin icra takibinde kira bedelinin ayrıca %15’i)

9-) Eşya tespiti, hasar tespiti ve diğer tespit talepleri / 6.375,00 TL

10-) Tevdi mahalli tayini (ödeme yeri belirlenmesi) / 5.051,00 TL

11-) Tapu kayıtlarında isim tashihi / 6.375,00 TL

B- ASLİYE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR1-) Nüfus kayıtlarında isim düzeltme ve değiştirme, yaş düzeltme, kaza-i rüşt davaları / 11.409,00 TL

2-) Mirasta İade Davası /17.946,00 TL'den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

3-) Muvazaa nedeniyle Tapu İptal Davası /21.493,00 TL'den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

4-) Vasiyetnamenin İptali ve Tenkisi davası / 21.493,00 TL den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

5-) Mirasçılık Belgesinin İptali Davası 12.618,00 TL

6-) Men-i Müdahale (Elatmanın Önlenmesi) Davası 12.618,00 TL'den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

7-) Tapu İptali ve Tescili Davaları 21.493,00 TL'den olmamak üzere dava değerinin %15’i

8-) Şuf’a Davası 18.837,00 TL'den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

9-) Geçit Hakkı Davası 18.837,00 TL'den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

10-) Ecrimisil Davası 14.955,00 TL'den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

11-) Her türlü alacak, maddi ve manevi tazminat davaları 12.896,00 TL'den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

12-) Eşya tespiti, hasar tespiti ve diğer tespit talepleri 6.375,00 TL

13-) Şirket kararları hakkında ortaklar adına açılacak dava 16.312,00 TL

14-) Kooperatif üyeliğinden çıkarma kararının iptaline ilişkin dava 12.618,00 TL

15-) Tenfiz ve Tanıma Davaları 12.618,00 TL

16-) Zayi ve kambiyo senedi iptali davaları 12.618,00 TL

17-) Tüketici Mahkemelerinde görülen davalar 10.526,00 TL'den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

18-) Tenkis Davaları 17.946.00 TL den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

19-) Vakıflara ait taşınmazların kıymet takdiri 12.618,00 TL

20-) Vakıflar mevzuatından doğan diğer uyuşmazlıklarda 16.328,00 TL

21-) Kamulaştırmasız El Atma 7.846,00 TL'den az olmamak üzere dava değerinin %15'i

C- AİLE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR1-) Evlenmeye izin, iddet müddetinin kaldırılmasına ilişkin davalar 7.568,00 TL

2-) Nişan bozulmasından doğan davalar (Hediyelerin geri verilmesi, maddi ve manevi tazminat vb.) 12.618,00 TL'den az olmamak üzere dava değerinin %15'i

3-) Boşanma Davası

a) Anlaşmalı 12.618,00 TL

b) Çekişmeli 16.312,00 TL

c) Çekişmeli ve maddi, manevi tazminat istemli 16.312,00 TL'den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

4-) Mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklanan alacak davaları (katkı payı, değer artış payı ve katılma alacağı davaları) 11.735,00 TL'den az olmamak üzere dava değerinin %15'i

5-) Nesebin reddi, tashihi ve babalık davaları 12.618,00 TL

6-) Nafaka Davası 10.420,00 TL

7-) Evlat Edinme Davası 12.618,00 TL

8-) Ailenin Korunmasına Dair 6284 Sayılı Kanun'dan doğan davalar 6.097,00 TL

9-) Tenfiz Davası 15.348,00 TL

10-) Velayet Davaları 10.837,00 TL

D- İCRA İFLAS HUKUKUNDAN DOĞAN DAVALAR1 -) Menfi Tespit ve İstirdat Davaları 12.618,00 TL'den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

2-) İstihkak Davaları 10.429,00 TL'den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

3-) İcra mahkemelerinde görülen davalar (İmzaya ve borca itiraz, şikayet vd) 10.281,00 TL

4-) İcra İflas Kanunu’ndan doğan iptal davaları 11.735,00 TL'den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

5-) İhalenin Feshi Davası

a)Taşınabilir mal ihaleleri 8.663,00 TL'den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i

b)Taşınmaz mal ihaleleri 15.282,00 TL'den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i

6-) İcra takipleri

a) Değeri parayla ölçülebilen icra takipleri İş sahibinden ayrıca alacağın %15’i

b) Değeri parayla ölçülemeyen icra takipleri 10.420,00 TL

c) Çocuk teslimi 11.425,00 TL (Avukatın hazır bulunduğu her infaz işleminde ayrıca 1.373,00TL)

7-) Genel mahkemelerde ihtiyati hacze itiraz davaları 7.257,00 TL

8-) İcra müdürlüklerine yönelik itiraz dilekçeleri 3.106,00 TL

E- FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER1-) Delil Tespiti Davası 7.192,00 TL

2-) Tedbir Talepli Delil Davası 9.774,00 TL

3-) Hükümsüzlük Davası 13.811,00 TL

4-) Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Kararı İptal Davası 13.811,00 TL

5-) Tazminatsız Tecavüzün Önlenmesi Davası 13.811,00 TL

6-) Maddi, manevi tazminat talepli Tecavüzün Önlenmesi Davası 13.811,00 TL 'den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

F - FİKRİ VE SINAİ HAKLAR CEZA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER1-) Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi

a) Şikayet ve takibi 11.409,00 TL

b) Sanık Müdafiliği 21.493,00 TL

c) Müdahil Vekilliği 17.064,00 TL

G - İŞ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR1-) Değeri parayla ölçülebilen davalar 12.471,00 TL'den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

2-) Değeri parayla ölçülemeyen davalar 12.471,00 TL

H - İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR1-) İptal Davası 16.868,00 TL

2-) Tam Yargı Davası 16.868,00 TL den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

3-) Vergi uyuşmazlığından doğan davalar 16.868,00 TL den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

I - CEZA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR1-) Ağır Ceza Mahkemesi

a) Sanık Müdafiliği 33.963,00 TL

b) Müdahil Vekilliği 21.493,00 TL

2-) Asliye Ceza Mahkemesi

a) Sanık Müdafiliği 21.493,00 TL

b) Müdahil Vekilliği 13.811,00 TL

3-) Sulh Ceza Hakimliği - İnfaz Hakimliği 7.927,00 TL

4-) Askerlik kanunları uyarınca disiplin kurullarında takip edilen davalar için 5.680,00 TL

İ - YÜKSEK YARGIDA GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER1-) Bölge Adliye Mahkemelerinde takip edilen istinaf yolu ile görülen işlerin takipleri için

a) Bir duruşması olan işler için 21.493,00 TL

b) Birden fazla duruşması ve keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için 33.963,00 TL

2 -) Yargıtay'da ilk derecede görülen davalar için 33.963,00 TL

3-) Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nde ilk derecede görülen davalar için

a) Duruşmasız ise 13.811,00 TL

b) Duruşmalı ise 21.493,00 TL

4-) Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştay'da temyiz yolu ile görülen işler için

a)Duruşmasız ise 13.811,00 TL

b)Duruşmalı ise (masraf dışında) 21.493,00 TL

5-) Sayıştay Davaları 33.963,00 TL'den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

6-) Anayasa Mahkemesi’nde görülen dava ve işler için

a) Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar 21.493,00 TL

b) Diğer dava ve işler 17.064,00 TL

7-) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan başvurular

a) Duruşmalı (masraf dışında) 55.488,00 TL'den az olmamak üzere dava sonucunda parasal değer ya da tazminat elde edilmesi durumunda bu değerin %15’i

b) Duruşmasız 41.089,00 TL'den az olmamak üzere dava sonucunda parasal değer ya da tazminat elde edilmesi durumunda bu değerin %15’i

J - DİĞER HUKUKİ YARDIMLAR1-) Büroda sözlü danışma İlk bir saat için 1.798,00 TL Bir saati aşan her 15 dakikalık süre için 736,00 TL

2-) Yazılı danışma 3.555,00 TL

3-) Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma 2.820,00 TL Bir saati aşan her 15 dakikalık süre için 883,00 TL

4-) İhtarname, ihbarname, protesto düzenleme 3.106,00 TL

5-) Soruşturma evresi dilekçeleri 5.427,00 TL

6-) Dava ve cevap dilekçesi 5.427,00 TL

7-) Temyiz ve Karar düzeltme dilekçeleri 5.786,00 TL

8-) İdare kurulu kararlarına ve takipsizlik kararlarına itiraz 5.427,00 TL

9-) Miras sözleşmesi, vasiyetname tanzimi, taksim sözleşmesi vb. düzenlemeler 18.616,00 TL

10-) Kira sözleşmesi ve diğer her türlü sözleşme tanzimi 6.097,00 TL

11-) Yüksek Yargı yerlerinde Duruşmalara katılma (masraf dışında) 14.105,00 TL

12-) Şirket ana sözleşmesi, tüzük, vakıf senedi, yönetmelik, istisna, akdi ve benzer işler 21.493,00 TL

13-) Hazırlık soruşturmasında bulunma 6.097,00 TL

14-) Vatandaşlığa kabul ya da vatandaşlıktan çıkma talepleriyle ilgili işler 19.434,00 TL

15-) Türkiye’de oturma izni alınması 16.342,00 TL

16-) Türkiye’de çalışma izni alınması 16.342,00 TL

17-) Şirketlerde, kooperatiflerde, sendikalarda, meslek odalarında, vakıflarda ve derneklerde danışma ücretleri (Dava takip ücretleri ayrık tutularak, aylık net ücretler aşağıda gösterilmiştir.)

a) Adi, Kollektif, komandit, limited şirketler 10.837,00 TL

b) Kooperatif

ba) 100'den az üyeli 7.568,00 TL

bb) 100'den yukarı üyeli 10.461,00 TL

c) Anonim Şirket

ca) 250.000 TL'den az sermayeli 12.618,00 TL

cb) 250.000 TL'den yukarı sermayeli 14.383,00 TL

18-) Sendikalar 8.973,00 TL

19-) Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsaları 17.946,00 TL

20-) Diğer meslek odaları 10.837,00 TL

21-) Kamu yararına çalışan vakıflar 7.846,00 TL

22-) Özel vakıflar 17.080,00 TL

23-) Kamu yararına çalışan dernekler 7.846,00 TL

24-) Diğer dernekler 10.461,00 TL

25-) Şirketlerde ana sözleşme değişikliği ve sermaye arttırımı işlemleri

a) Adi, Kollektif, Komandit, Limited Şirketler 8.973,00 TL

b) Kooperatif 7.846,00 TL c) Anonim Şirket 10.837,00 TL

26-) Ticaret şirketleri ve kooperatiflerde genel kurul işlemleri 12.618,00 TL Ticaret şirketlerinde pay devri işlemleri 10.837,00 TL

Ticaret şirketlerinde kuruluş, tür değiştirme, birleşme işlemleri 25.056,00 TL

27-) Vergi Uzlaşma Komisyonu işlemleri 12.618,00 TL

28-) Arabuluculuk görüşmelerinde taraf vekili sıfatıyla avukatlık ücreti 1.798 TL’den az olmamak üzere alacağın %20’si

29-) İnsan Hakları Tazminat Komisyonu'nda takip edilen işler için 17.064,00 TL

K - AVUKAT YANINDA ÜCRETLİ OLARAK ÇALIŞAN AVUKATAvukat yanında ücretli olarak çalışan avukata ödenmesi tavsiye edilen en az ücret 7.976,00 TL Net